ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
  GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18, 83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Statut GOSiR-u
Statut GOSiR-u
STATUTGMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W SKARSZEWACH

   I.                   POSTANOWIENIA OGÓLNE  § 1. 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Skarszewach zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną gminy Skarszewy działającą w formie zakładu budżetowego na podstawie:

1.      Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (j.t. Dz.U. z 2001 nr 81 poz. 889),

2.      Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1591),

3.      Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003  nr 15 poz.148),

4.      Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej (j.t. Dz.U. z 1997 nr 9 poz.43).

                                                                        

§ 2. 
 1. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Skarszewy.
 2. Siedziba jest miasto Skarszewy.
 3. Adres Ośrodka: 83 – 250 Skarszewy, ul. Józefa Wybickiego 10 (Stadion Miejski)
 § 3. 

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i oznaczeniem siedziby.

 § 4. 

Ośrodek może tworzyć filie na terenie gminy w celu realizacji swych zadań statutowych.

  

II.                CELE, ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA

 § 5. 

Podstawowym celem i zadaniem Ośrodka jest świadczenie usług dla ludności, przedsiębiorstw, szkół oraz innych podmiotów w zakresie sportu , turystyki i rekreacji.

 § 6. 

Zakres działania Ośrodka jako zakładu budżetowego obejmuje następujące zadania:

 1. Zagospodarowanie trenu i administracja urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi,              a w szczególności:

a)      zagospodarowanie w urządzenia sportowe i rekreacyjne stadionu miejskiego                  w Skarszewach, Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego Borówno Wielkie oraz zagospodarowanie innych miejsc i obiektów wydzielonych przez Burmistrza Skarszew do działalności Ośrodka,

b)      zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowych                     i rekreacyjnych administrowanych przez Ośrodek,

c)      udostępnienie obiektów Ośrodka dla organizowania imprez sportowych                      i rekreacyjnych,

d)      prowadzenie działalności hotelarskiej, gastronomicznej i handlowej                           w obiektach Ośrodka.

 1. Działalność sportowa, turystyczna, rekreacyjna która obejmuje:

a)      Organizację imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych oraz prowadzenie grup sportowych,

b)      Prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego,

c)      Prowadzenie w oparciu o własne środki usług transportowych,

d)      Wynajem obiektów Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego Borówno Wielkie na rzecz innych podmiotów,

e)      Eksploatacje kąpieliska i pola namiotowego w Demlinie nad Jeziorem Godziszewskim,

f)        Koordynowanie, organizacja miejskich imprez sportowo – rekreacyjnych oraz turystycznych,

g)      Inną działalność związaną z propagowaniem masowej kultury fizycznej oraz turystyki i rekreacji.

 

III.             ORGANIZACJA OŚRODKA

 § 7. 

1.      Ośrodkiem kieruje jednoosobowo Dyrektor, który podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełna odpowiedzialność.

2.      Dyrektor jest powołany zarządzeniem Burmistrza.

3.      Dyrektor jest reprezentantem Ośrodka i odpowiada za jego działalność.

4.      Dyrektor upoważniony jest do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza.

 § 8. 
 1. Struktura organizacyjna Ośrodka obejmuje:

a)      Stadion Miejski  wraz z Ogródkiem Jordanowskim,

b)      Ośrodek Turystyczno – Wypoczynkowy Borówno Wielkie,

c)      Ośrodek w Demlinie,

d)      Teren Stanicy Wodnej w Czarnocińskich Piecach.

 1. Dyrektor Ośrodka powołuje kierowników obiektów wymienionych w pkt 1 lub wyznacza osoby za nie odpowiedzialne.
 2. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określa regulamin wynagradzania.
 3. Regulamin wymieniony w ust. 2 podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza.
 

IV.              DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

 § 9. 

1.      Ośrodek prowadzi działalność finansową na podstawie przepisów ustawy                   o finansach publicznych.

2.      Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest coroczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

 § 10. 

Fundusze na swoja działalność Ośrodek uzyskuje z:

 1. wynajmu obiektów dla ludności, instytucji i organizacji sportowych i turystycznych,
 2. wypożyczalni sprzętu sportowo – turystycznego i wodnego pływającego,
 3. zleconych  i organizowanych imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych                      i kulturalnych,
 4. prowadzenia działalności hotelarskiej, gastronomicznej i handlowej,
 5. działalności usługowej Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego,
 6. świadczenia usług transportowych,
 7. świadczenia usług kserograficznych,
 8. innych świadczeń związanych z działalnością Ośrodka,
 9. dotacji z budżetu gminy, sponsoringu i darowizn,
 10. pobieranie opłat uchwalonych przez Rade Miejską w Skarszewach, w szczególności opał za korzystanie z Targowiska Miejskiego.
 § 11. 

Koszty utrzymania i eksploatacji Ośrodek pokrywa z wpływów bieżących i dotacji budżetowych.

 V.                 POSTANOWIENIA KOŃCOWE. § 12.

Statut Ośrodka zatwierdzony jest uchwałą Rady Miejskiej w Skarszewach.

 § 13. 

Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym do jego ustalenia.

 § 14. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy ogólne obowiązujące.

 § 15. 

Statut wchodzi w życie z dniem określonym uchwałą Rady Miejskiej w sprawie jego zatwierdzenia.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »