ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
  GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18, 83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Podstawowa opieka zdrowotna
Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna

 

 

Pacjent ma prawo do nieodpłatnych świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w ramach powszechnego ubezpieczenia. Świadczenia w POZ ukierunkowane są na promocję i profilaktykę zdrowotną, zapobieganie chorobom, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, usprawnianie oraz pielęgnację i edukację zdrowotną. Świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej realizowane są przez:

- lekarza POZ / lekarza rodzinnego:

•    lek. med. Danuta Marcinowska – SPECJ. MED. RODZINNEJ
•    lek. med. Magdalena Marks – SPECJ. MED. RODZINNEJ
•    lek. med. Elżbieta Grzymała-Kazusek – SPECJ. MED. RODZINNEJ
•    lek. med. Tomasz Mienik- SPECJ. MEDYCNY RODZINNEJ
•    lek. med. Anna Czerwińska – SPECJ. MEDYCYNY RODZINNEJ

•    lek. med. Anna Kurdziel - Lewandowska – SPECJ. CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
•    lek. med. Hanna Kuklewska – Gaweł - PEDRIATRA
•    lek. med. Katarzyna Sznurkowska - PEDIATRA
•    lek. med. Ewelina Trafalska - PEDRIATRA
•    lek. Med. Alicja Dzieża - PEDRIATRA
•    pielęgniarka Dorota Grzywacz
•    pielęgniarka Justyna Piętak 

Opieka lekarza POZ

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej decyduje o diagnostyce, sposobach leczenia, kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych, także o objęciu leczeniem szpitalnym. Do kompetencji lekarza POZ należy także wnioskowanie o leczenie uzdrowiskowe, niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ponadto realizuje zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, jest odpowiedzialny za realizację szczepień ochronnych, w tym także szczepień u dzieci i młodzieży szkolnej oraz przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia).

Pacjent, który dokonał wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ma prawo do:

 • badania i porady lekarskiej;
 • bezpłatnych badań diagnostycznych niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji co do dalszego leczenia;
 • transportu sanitarnego w wypadkach stwierdzonej podczas wizyty domowej konieczności przewiezienia pacjenta do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne, a także w wypadku konieczności przewiezienia pacjenta na konsultację w poradni specjalistycznej tam i z powrotem, gdy u pacjentów występuje schorzenie zagrażające zdrowiu i życiu oraz dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające korzystanie ze środków transportu publicznego;
 • skierowania w razie uzasadnionej potrzeby na konsultację specjalistyczną lub objęcie leczeniem szpitalnym oraz skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe.

Przy lekarzu POZ funkcjonuje gabinet zabiegowy.

Lekarz POZ może w trakcie procesu diagnostyczno-leczniczego skorzystać z pomocy specjalistów, wykonujących świadczenia medyczne w ramach poradni specjalistycznych. Skierowanie może być dwojakiego rodzaju:

 • skierowanie do poradni specjalistycznej z prośbą o poradę konsultacyjną specjalisty,
 • skierowanie do poradni specjalistycznej z prośbą o objęcie leczeniem stałym.

Skierowanie nie jest potrzebne w wypadku, gdy pacjent chce się udać do:

 • ginekologa i położnika,
 • stomatologa,
 • dermatologa,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • okulisty,
 • psychiatry,
 • poradni dla osób chorych na gruźlicę,
 • poradni dla osób zakażonych wirusem HIV,
 • poradni dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych - w zakresie lecznictwa odwykowego.

Ponadto skierowanie do specjalisty nie jest wymagane:

 • gdy pacjent jest inwalidą wojennym;
 • w sytuacjach: zagrożenia życia, porodu, zatruć, urazów, wypadków.

- pielęgniarkę i położną środowiskową / rodzinną:

 • pielęgniarka Alicja Baska
 • pielęgniarka Monika Milbrodt
 • pielęgniarka Maria Kucharska
 • pielęgniarka Wiesława Pałkowska
 • pielęgniarka Bożena Runowska
 • położna Teresa Świeca

 

Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna zobowiązana jest do udzielania pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapewnienia ciągłości świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych w środowisku podopiecznego oraz gabinecie zabiegowym.

Położna środowiskowa/rodzinna realizuje kompleksowo świadczenia zdrowotne z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczej, neonatologiczno-ginekologicznej oraz zapewnia ciągłość świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych w środowisku podopiecznego oraz gabinecie zabiegowym.

Do świadczeń pielęgniarki i położnej środowiskowej/rodzinnej ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru danej pielęgniarki/położnej.

Opieka zdrowotna sprawowana przez pielęgniarki i położne środowiskowe/rodzinne obejmuje w szczególności:

 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych;
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych;
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej;
 • realizacja zleceń lekarskich;
 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie;

Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie lub za odpłatnością. Sprawuje podstawową opiekę zdrowotną (POZ) oraz realizuje profilaktyczne programy zdrowotne (PRO).

Podstawą korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej jest złożenie deklaracji wyboru lekarza POZ/rodzinnego, pielęgniarki POZ/rodzinnej, położnej POZ/rodzinnej.

Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki i położnej środowiskowej/rodzinnej spośród świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji, wskazującej na wybór konkretnego lekarza, odrębnie na pielęgniarkę i położną. Nie obowiązuje rejonizacja. Ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru tylko jednego lekarza oraz jednej pielęgniarki i jednej położnej POZ. Nie ma obowiązku zapisywania całej rodziny do tej samej osoby udzielającej świadczeń.

Lekarz, pielęgniarka, położna POZ nie mogą odmówić żadnemu ubezpieczonemu zapisania się na listę podopiecznych ze względu na wiek, płeć czy stan zdrowia. Jedyne ograniczenia, jakie mogą zaistnieć podczas składania deklaracji, mogą wynikać z utrudnienia i ograniczenia dostępności do świadczeń z powodu zbyt dużej liczby ubezpieczonych na liście aktywnej i dużej odległości pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem udzielania świadczeń.

Ubezpieczony ma prawo zmiany lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku. W wypadku rezygnacji z dotychczasowej opieki, ubezpieczony przedstawia nowemu lekarzowi, pielęgniarce lub położnej POZ deklarację wyboru.

Zmieniając lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, należy pamiętać o przekazaniu nowemu świadczeniodawcy swojej dokumentacji medycznej.

W przypadku, gdy ubezpieczony po raz trzeci w danym roku kalendarzowym dokonuje wyboru lekarza POZ, pielęgniarki lub położnej POZ, wnosi na rachunek POW NFZ opłaty  w wysokości 80 zł na numer konta:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
80-844 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk,
konto: 81 1130 1121 0006 5481 7520 0004

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »