ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
  GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18, 83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Poradnik unijny arrow Modernizacja gospodarstw rolnych
Modernizacja gospodarstw rolnych

  MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013

Rolnicy oraz firmy prowadzące działalność rolniczą będą mogli w ciągu najbliższych kilku lat otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwrot części kosztów inwestycji związanych z modernizacją prowadzonych gospodarstw.

Etapy uzyskiwania pomocy z ARiMR będą oparte na dotychczasowych doświadczeniach wynikających z Programów SAPARD oraz SPO Rolnictwo:

 1. Zaplanowanie przez wnioskodawcę inwestycji, ustalenie jej kosztów oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń
 2. Złożenie w ARiMR wniosku o pomoc wraz z wymaganymi załącznikami
 3. Weryfikacja wniosku przez Agencję wraz z wizytacją terenową
 4. Wybór wniosków do realizacji na podstawie terminu złożenia kompletnego wniosku oraz dostępności środków finansowych
 5. Podpisanie umowy pomiędzy wnioskodawcą a Agencją określającej zakres, termin wykonania oraz wartość inwestycji a także wartość pomocy
 6. Realizacja oraz sfinansowanie inwestycji ze środków wnioskodawcy (w tym możliwość modyfikacji zakresu oraz formy realizacji projektu za zgodą Agencji potwierdzoną aneksem do umowy)
 7. Złożenie jednego lub dwóch wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami takimi jak faktury, dowody zapłaty oraz dokumenty poświadczające zakończenie inwestycji
 8. Weryfikacja dokumentacji przez Agencję wraz z wizytacją terenową
 9. Przelew środków na rachunek wnioskodawcy

Kto może uzyskać pomoc

Pomoc może uzyskać podmiot prowadzący działalność rolniczą jako posiadacz gospodarstwa rolnego (tj. właściciel lub dzierżawca) o pow. użytków rolnych co najmniej 1 ha lub działów specjalnych (w rozumieniu ustawy KRUS).

Rolnik musi być w wieku od 18 do 65 lat (kobiety w wieku do 60 lat), nie posiadać ustalonego prawa do emerytury, renty strukturalnej oraz nie posiadać prawa do okresowej lub stałej renty przyznanej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy. Rolnik musi również wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi tzn. odpowiednim wykształceniem oraz stażem pracy w rolnictwie - zasady pozostają identyczne jakie obowiązywały w SPO Rolnictwo. Beneficjenci Działania „Młody rolnik 2007 - 2013" mogą uzupełnić wykształcenie w terminie wyznaczonym w związku z udzieleniem premii.

Wnioskodawca (osoba prawna) musi być podmiotem wpisanym do KRS a osoba prowadząca gospodarstwo lub członek zarządu powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje (np. średnie lub wyższe wykształcenie rolnicze)

Warunki przyznania pomocy

 • projekt dotyczy działalności rolniczej tj. produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i rybnej;
 • inwestycja przyczynia się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa i jest uzasadniona pod względem technicznym i ekonomicznym;
 • projekt powoduje wzrost produkcji, dla której istnieje możliwość zbytu (przykładowo producenci mleka mogą realizować projekty w skali odpowiedniej do posiadanej kwoty mlecznej);
 • inwestycja spełnia wymagania określone przepisami prawa UE;
 • w gospodarstwie rolnym są spełnione minimalne standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska oraz warunków utrzymania zwierząt

Wartość oraz poziom pomocy

 • 40% kosztów inwestycji;
 • 50% kosztów inwestycji, realizowanej przez rolnika który w dniu złożenia wniosku nie ukończył 40 lat;
 • 50% kosztów inwestycji realizowanej na obszarach ONW, obszarach objętych siecią NATURA 2000 lub obszarach, na których obowiązują ograniczenia w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej;
 • 60% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej przez rolnika, który w dniu złożenia wniosku o pomoc nie ukończył 40 lat, na obszarach ONW, obszarach objętych siecią NATURA 2000 lub obszarach, na których obowiązują ograniczenia w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej;
 • 75% kosztów inwestycji, realizowanej w związku z wprowadzeniem w życie Dyrektywy Azotanowej (płyty obornikowe, zbiorniki). Uwaga: Umowy z tym poziomem pomocy można podpisywać jedynie do 30 kwietnia 2008 roku, na projekty dotyczące pomocy 75% składa się ODDZIELNE wnioski.

Za projekty realizowane na obszarach ONW, NATURA 2000 oraz związane z wdrażaniem Dyrektywy Wodnej uważa się takie, które dotyczą budowy lub wyposażenia nieruchomości położonych na tych obszarach lub projekty realizowane w gospodarstwach, w których co najmniej 50% użytków rolnych położonych jest na tych obszarach.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo w ramach tego działania w okresie realizacji Programu (czyli na lata 2007 - 2013), nie może przekroczyć 500 tys. zł. Do realizacji mogą być przyjęte projekty, których wysokość kosztów będzie wynosiła powyżej 20 tys. zł. Ograniczenie to nie dotyczy projektów obejmujących wyłącznie wyposażenie gospodarstw w urządzenia do składowania nawozów.

Pomoc może być przyznana na inwestycje mające na celu dostosowanie gospodarstwa do standardów UE:

 • obowiązujących w zakresie dobrostanu zwierząt oraz produkcji mlecznej pod warunkiem, że inwestycję podejmuje beneficjent działania „Młody rolnik 2007 -2013" zgodnie z biznes planem a dostosowanie gospodarstwa rolnego nastąpi przed upływem 3 lat od dnia podjęcia prowadzenia gospodarstwa;
 • nowowprowadzonych w zakresie ochrony środowiska - pod warunkiem, że dostosowanie nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia, w który dany standard stał się obowiązujący dla gospodarstwa.

Koszty podlegające zwrotowi

 • zakup nieruchomości rolnych (grunty - do 10% pozostałej wartości projektu wg cen GUS, budynki - do 50% pozostałej wartości projektu, do wartości rynkowej zakupu określonej przez rzeczoznawcę) oraz budowę / modernizację budynków lub budowli służących działalności rolniczej;
 • zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, zakup komputerów oraz oprogramowania;
 • zakładanie i modernizacja sadów oraz plantacji wieloletnich - grodzenie oraz zakup drzewek, krzewów, krzewinek oraz sadzonek roślin energetycznych lub materiału roślinnego w kategorii CAC, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat. Uwaga: plantacje choinek nie podlegają wsparciu!
 • wyposażanie pastwisk oraz wybiegów, w tym koszty grodzenia oraz budowy wiat; koszty sadzenia nie są zwracane;
 • zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym (studnie, nawodnienia, zbiorniki na wodę, myjnie sprzętu, przydomowe oczyszczalnie ścieków, place manewrowe, urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej itp.).

Do wydatków podlegających zwrotowi należą również tzw. koszty ogólne związane z przygotowaniem projektu: kosztorysy, projekty, wyceny, wyrysy geodezyjne, patenty, nadzór inwestorski  oraz inne koszty o podobnym charakterze. Wydatki te mogą być ponoszone nawet przed podpisaniem umowy (ale po 1 stycznia 2007 roku!), jednak Agencja uwzględni je wyłącznie do wysokości 10% łącznych kosztów projektu.

Obecne zapisy zawierają zapis o możliwości rozpoczęcia projektu dopiero po podpisaniu umowy z ARiMR.

Warunki zakupu maszyn i urządzeń UŻYWANYCH (sprzęt komputerowy musi być nowy):

 • wiek do 5 lat (liczony od dnia sprzedaży);
 • urządzenia nie zostały nigdy nabyte z wykorzystaniem pomocy krajowej lub unijnej;
 • cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej i jest niższa od ceny nowych podobnych maszyn i urządzeń;
 • mają właściwości techniczne niezbędne do realizacji projektu i spełniają obowiązujące normy i standardy;
 • zakup będzie potwierdzony FAKTURĄ(!!!) oraz opłacony PRZELEWEM!

Uwagi:

 • istnieje możliwość zakupu sprzętu w ramach leasingu finansowego tzn. takiego, w którym po spłacie wszystkich rat leasingowych rolnik staje się właścicielem przedmiotu leasingu; okres leasingu nie może przekraczać 5 lat.
 • podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowalnego.
 • płatności za zakupy powyżej 10 tys. zł netto muszą być dokonywane wyłącznie w formie bezgotówkowej (przelewem)!!!
 • jeżeli planowany koszt zadania > 50 tys. zł netto, należy do wniosku dołączyć uzasadnienie zakupu poprzez załączenie zapytania sporządzonego na formularzu ARiMR wraz z potwierdzeniem jego wysłania oraz JEDNEJ oferty!!!. Wymóg dołączania ofert nie dotyczy zakupu gruntów, budynków, budowli, prac budowlanych oraz zakupu maszyn i urządzeń używanych.

Realizacja projektu może trwać dwa lata lub trzy lata w przypadku projektów dwuetapowych. Wartość pomocy wnioskowanej w ramach drugiego etapu nie może być niższa niż ¼ przyznanej pomocy.

Zasady weryfikacji wniosków

Zakłada się, że Agencja rozpocznie nabór wniosków na przełomie pierwszego i drugiego kwartału bieżącego roku. Wnioski będą przyjmowane do określonego limitu rocznego tak, aby dla prawie wszystkich wniosków przyjętych zapewnione były środki na ich sfinansowanie. W ramach jednego naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek (oraz dodatkowy wniosek dotyczący budowy płyt / zbiorników na 75% pomocy).

Załączniki do wniosku będą wzorowane na załącznikach stosowanych w ramach działania 1.1 SPO Rolnego. Zaświadczenia o braku zaległości z ZUS, KRUS, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Gminy NIE będą wymagane. Plan rozwoju gospodarstwa (biznesplan) będzie bardziej skomplikowany niż stosowany w SPO.

Na wezwanie Agencji wnioskodawca będzie miał prawo do dwukrotnego uzupełnienia wniosku w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisma. Rolnik będzie miał również prawo do wydłużenia terminu uzupełnień nawet o sześć miesięcy. Wnioski powinny być rozpatrzone przez Agencję w terminie 3 miesięcy. Wnioski o pomoc nie mogą być korygowane przez rolnika w zakresie zwiększenia kosztów ani zmiany zakresu rzeczowego z wyłączeniem zmian wynikających z wezwań Agencji.

Łączna planowana wielkość środków dostępnych w ramach tego działania na lata 2007 - 2013 wynosi ponad 1,65 mld euro tj. około 920 mln zł rocznie.
 

WSTĘPNA LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O POMOC

Dokumenty identyfikujące wnioskodawcę

Osoby fizyczne

 • dowód osobisty (załącznik obowiązkowy na moment złożenia wniosku!)
 • potwierdzenie spełniania kryteriów wykształcenia / stażu: świadectwo ukończenia szkoły / studiów / zaświadczenie KRUS / świadectwo pracy / potwierdzenie okresu posiadania gospodarstwa
 • zgoda współwłaściciela na ubieganie się o pomoc (załącznik obowiązkowy na moment złożenia wniosku!)

Osoby prawne

 • odpis z KRS (ważny 3 miesiące) - (załącznik obowiązkowy na moment złożenia wniosku!)
 • potwierdzenie spełniania kryteriów wykształcenia oraz stażu przez wspólnika / członka zarządu: świadectwo ukończenia szkoły /studiów / zaświadczenie KRUS /
 • oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa przez okres 5 lat (od daty ostatniej płatności) przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami

Spółki cywilne

 • umowa spółki (załącznik obowiązkowy na moment złożenia wniosku!)
 • uchwała wspólników upoważniająca wspólnika do złożenia wniosku w imieniu wspólników - jeżeli taka uchwała została podjęta;
 • zaświadczenie o nadaniu REGON (załącznik obowiązkowy na moment złożenia wniosku!)
 • dokumenty dotycząca każdego wspólnika; dowód osobisty + zgoda współwłaściciela (załącznik obowiązkowy na moment złożenia wniosku!),
 • potwierdzenie spełniania kryteriów wykształcenia odnośnie wspólnika, który jest właścicielem gospodarstwa, gdzie realizowany jest projekt

Dokumenty identyfikujące gospodarstwo oraz projekt

 • plan rozwoju gospodarstwa (biznesplan); (załącznik obowiązkowy na moment złożenia wniosku!)
 • zapytanie (na formularzu ARIMR), potwierdzenie jego wysłania oraz odpowiadającą mu ofertę na zakup / wykonanie prac - dotyczy zadań, których planowany koszt przekracza 50 tys. zł netto;
 • promesa leasingowa wraz z planowanym harmonogramem spłat rat leasingowych w rozbiciu na część kapitałową (równą wartości początkowej netto) i część odsetkową (część marży finansującego) - dotyczy zakupów w formie leasingu;
 • tytuł prawny do gospodarstwa; (załącznik obowiązkowy na moment złożenia wniosku!)
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków - dotyczy sytuacji, gdy wnioskodawca nie ubiega się o płatności bezpośrednie lub od czasu złożenia ostatniego wniosku o płatności nastąpiły zmiany własnościowe;
 • pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy;
 • plan sprzedaży lub umowa przedwstępna na zbyt całości produkcji wytwarzanej w gospodarstwie w dziedzinie, której dotyczy operacja - jeżeli operacja dotyczy wzrostu produkcji;
 • dokument potwierdzający wysokość kwot produkcji przyznanych wnioskodawcy - jeżeli projekt dotyczy bezpośrednio wzrostu produkcji w dziedzinie objętej kwotowaniem;
 • zgoda właściciela na realizację projektu - jeżeli planowana inwestycja jest trwale związana z nieruchomością będącą w posiadaniu zależnym;
 • w przypadku robót budowlanych:

a) kosztorys inwestorski, który powinien zawierać:

- nazwę obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji,

- imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz podpis wnioskodawcy,

- imię , nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu opracowującego kosztorys oraz jego podpis,

- datę opracowania kosztorysu,

- ogólną  charakterystykę obiektu lub robót budowlanych, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót budowlanych,

- przedmiar wraz z wyliczeniem ilości robót budowlanych,

- kalkulację  sporządzoną metodą  uproszczoną  lub szczegółową w zależności od sposobu wykonywania robót budowlanych z podaniem podstawy wyceny, przy czym kalkulacja szczegółowa jest wymagana jedynie w przypadku, gdy nie wszystkie roboty budowlane w ramach operacji są  zlecane do wykonania,

- wartość kosztorysową  robót budowlanych,

- tabelę wartości elementów scalonych,

b) plany sytuacyjne lokalizacji miejsc wykonania robót budowlanych oraz rysunki charakterystyczne,

c) zestawienie materiałów budowlanych wykonane na podstawie normatywnych wskaźników zużycia materiałów w robotach budowlanych - wymagane w przypadku, gdy załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy jest kosztorys wykonany metodą kalkulacji szczegółowej,

d) pozwolenie na budowę lub, (dla studni głębinowej) decyzja o zatwierdzeniu operacji prac geologicznych - jeżeli na podstawie przepisów prawa istnieje taki obowiązek;

e) zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwemu organowi, potwierdzone przez ten organ, wraz z:

- oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

lub

- zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ,  że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych.

Przygotowano na podstawie :

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wersja Grudzień 2006

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 art. 54, Rozporządzenie WE 1974 / 2006
Projekt Rozp MRiRW w sprawie szczeg. warunków i trybu udzielania pomocy dot. działania 1.4 wersja I 2007

 
« poprzedni artykuł