ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
  GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18, 83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Poradnik unijny arrow Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013

Rolnicy, ich małżonkowie oraz domownicy mogą w ciągu najbliższych lat liczyć na pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa polegającą na zwrocie połowy kosztów inwestycji dotyczących założenia lub rozszerzenia działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze wiejskim.

Zasady uzyskania pomocy z Agencji będą oparte na dotychczasowych doświadczeniach wynikających z Programów SAPARD oraz SPO Rolnictwo:

 1. Zaplanowanie przez wnioskodawcę inwestycji, ustalenie jej kosztów oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń
 2. Złożenie w ARiMR wniosku o pomoc wraz z wymaganymi załącznikami, które zawierają informacje na temat wnioskodawcy oraz planowanej inwestycji.
 3. Weryfikacja złożonego wniosku przez Agencję wraz z wizytacją terenową na miejscu planowanej inwestycji
 4. Wybór wniosków do realizacji na podstawie punktacji oraz terminu złożenia kompletnego wniosku oraz dostępności środków finansowych
 5. Podpisanie umowy pomiędzy wnioskodawcą a Agencją określającej zakres, termin wykonania oraz wartość inwestycji a także wartość pomocy
 6. Realizacja oraz sfinansowanie inwestycji ze środków wnioskodawcy (w tym możliwość modyfikacji zakresu oraz formy realizacji projektu za zgodą Agencji potwierdzoną aneksem do umowy); istnieje możliwość rozpoczęcia projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy ale po dniu złożenia wniosku o pomoc
 7. Złożenie wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami takimi jak faktury, dowody zapłaty oraz dokumenty poświadczające zakończenie inwestycji
 8. Weryfikacja wniosku przez Agencję wraz z wizytacją terenową na miejscu realizacji inwestycji
 9. Przelew środków na rachunek wnioskodawcy

Pomoc będzie udzielana na realizację projektów związanych z tworzeniem lub rozwojem działalności gospodarczej w zakresie:

 • pobytu turystów w gospodarstwie rolnym
 • wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy;
 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 • usług dla ludności, w tym handlu hurtowego oraz detalicznego;
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 • usług transportowych oraz usług komunalnych;
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 • magazynowania lub przechowywania towarów;
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Wspierane rodzaje działalności są szczegółowo określone w formie listy zawierającej prawie czterysta pozycji.

Kto może uzyskać pomoc

Pomoc może uzyskać osoba fizyczna:

 • w wieku 18 do 65 (mężczyźni) lub do 60 lat (kobiety):
 • która nie wystąpiła oraz nie posiada przyznanego prawa do renty strukturalnej z ARiMR;
 • była przez okres ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nieprzerwanie ubezpieczona w KRUS jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik (w pełnym zakresie oraz z mocy ustawy);
 • nie jest wspólnikiem spółki cywilnej.
 • w roku poprzedzającym złożenie wniosku o pomoc, na gospodarstwo, w którym mieszka wnioskodawca, uzyskano dopłaty bezpośrednie;

Jakie są warunki przyznania pomocy

 • projekt jest uzasadniony ekonomicznie (na podstawie pozytywnej oceny biznesplanu załączanego do wniosku);
 • projekt spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu (np. wnioskodawca posiada pozwolenie na budowę, koncesję na usługi transportowe, posiada wymagane uzgodnienia weterynaryjne, SANEPID itp);
 • projekt realizowany jest na obszarze wiejskim tzn. poza obszarami miast (a nie miejscowości!) liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 • wnioskodawca prowadzi lub zamierza prowadzić działalność podlegającą wparciu z Programu;

Jaka jest wartość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu połowy (50%) kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna wysokość pomocy przyznanej jednej osobie w latach 2007 - 2013 nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Jakie koszty mogą być zwracane

 • budowa oraz prace budowlane w obiektach niemieszkalnych oraz w istniejących budynkach mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu;
 • zakupy maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;
 • zakupy środków transportu:
 • na potrzeby świadczenia wyłącznie usług transportowych - do 75% kosztów projektu;
 • na potrzeby prowadzenia innej działalności - do 50 % kosztów;

Uwaga: pomocą nie jest objęty zakup samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą.

Do wydatków podlegających zwrotowi należą również tzw. koszty ogólne związane z przygotowaniem projektu: kosztorysy, projekty, wyceny oraz inne koszty o podobnym charakterze. Wydatki te mogą być ponoszone po 1 stycznia 2007 roku, jednak Agencja uwzględni je wyłącznie do wysokości 10% łącznych kosztów projektu.

Zakupy sprzętu używanego oraz podatek VAT nie podlegają refundacji.

Zasady weryfikacji wniosków

Zakłada się, że Agencja rozpocznie nabór wniosków w drugim kwartału bieżącego roku. Wnioski będą przyjmowane do określonego limitu rocznego tak, aby dla prawie wszystkich przyjętych wniosków zapewnione były środki na ich sfinansowanie.

W ramach jednego naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

Na wezwanie Agencji będzie można dwukrotnie uzupełniać wniosek w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisma w tej sprawie. Wnioskodawca będzie miał również prawo do wydłużenia terminu uzupełnienia nawet o sześć miesięcy.

Termin rozpatrzenia wniosków przez Agencję nie powinien przekraczać trzech miesięcy (nie wliczając w to czasu na uzupełnienie).

Wnioski o pomoc nie mogą być korygowane przez wnioskodawcę w zakresie zwiększenia kosztów ani zmiany zakresu rzeczowego z wyłączeniem zmian wynikających z wezwań Agencji.

Łączna planowana wielkość środków dostępnych w ramach tego działania na lata 2007 - 2013 wynosi ponad 346 mln euro tj. około 190 mln zł rocznie co przy założeniu przeciętnej wartości pomocy w wysokości 70 tys. zł pozwoli na podpisanie prawie 3 tys. umów rocznie w całej Polsce.

WSTĘPNA LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O POMOC

Dokumenty identyfikujące wnioskodawcę

 • dowód osobisty (załącznik obowiązkowy na moment złożenia wniosku!) (kopia)
 • zaświadczenie z KRUS potwierdzające, że wnioskodawca jest objęty ubezpieczeniem w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku - oryginał (załącznik obowiązkowy na moment złożenia wniosku!)
 • zaświadczenie z ZUS, że wnioskodawca nie figuruje w ewidencji płatników składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - w przypadku, gdy wnioskodawca podlega ubezpieczeniu w KRUS na wniosek - oryginał

Dokumenty identyfikujące projekt oraz gospodarstwo

 • pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy (oryginał albo kopia);
 • biznes plan (na formularzu ARiMR) - oryginał; (załącznik obowiązkowy na moment złożenia wniosku!)
 • zapytanie (na formularzu ARIMR), potwierdzenie jego wysłania oraz odpowiadającą mu ofertę na zakup / wykonanie prac - dotyczy zadań, których planowany koszt przekracza 50 tys. zł netto; (oryginał lub kopia)
 • tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie projekt - w przypadku, gdy projekt dotyczy nieruchomości (prace budowlane, wyposażenie, zagospodarowanie) - kopia;
 • zgoda właściciela (współwłaściciela) nieruchomości na realizację projektu - jeżeli projekt dotyczy prac budowlanych na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym (np. dzierżawa, użyczenie) - na formularzu ARiMR, oryginał;
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji dział. gospodarczej - jeżeli wnioskodawca prowadzi już działalność (ważność 3 miesiące), oryginał lub kopia;
 • decyzje, pozwolenia lub opinie organów administracji publicznej, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek ich uzyskania w związku z realizacją projektu - jeżeli ich uzyskanie jest możliwe przed rozpoczęciem realizacji operacji - kopia;
 • promesa leasingowa wraz z planowanym harmonogramem spłat rat leasingowych w rozbiciu na część kapitałową (równą wartości początkowej netto) i część odsetkową (część marży finansującego) - dotyczy zakupów w formie leasingu;

Dokumenty dotyczące prowadzenia agroturystyki, usług turystycznych, hotelarskich itp.

 • tytuł prawny do gospodarstwa, na którym realizowany będzie projekt- jeżeli projekt dotyczy pobytu turystów w gospodarstwie;
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji innych obiektów, o której mowa w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 i Nr 273, poz. 2703) - w przypadku, gdy w ramach rozwijanej działalności wnioskodawca świadczy usługi polegające na udostępnianiu - kopia;
 • przyrzeczenie zaszeregowania obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii wydane na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych lub decyzja określająca kategorię obiektu hotelarskiego, wydana na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych - w przypadku, gdy w ramach prowadzonej działalności wnioskodawca świadczy usługi polegające na udostępnianiu miejsc noclegowych w obiektach hotelarskich - oryginał lub kopia;

Dokumenty dotyczące prac budowlanych

 • kosztorys inwestorski, który powinien zawierać:

- nazwę obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji,

- imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz podpis wnioskodawcy,

- imię , nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu opracowującego kosztorys oraz jego podpis,

- datę opracowania kosztorysu,

- ogólną  charakterystykę obiektu lub robót budowlanych, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót budowlanych,

- przedmiar wraz z wyliczeniem ilości robót budowlanych,

- kalkulację  sporządzoną metodą  uproszczoną  lub szczegółową w zależności od sposobu wykonywania robót budowlanych z podaniem podstawy wyceny, przy czym kalkulacja szczegółowa jest wymagana jedynie w przypadku, gdy nie wszystkie roboty budowlane w ramach operacji są  zlecane do wykonania,

- wartość kosztorysową  robót budowlanych,

- tabelę wartości elementów scalonych,

 • plany sytuacyjne lokalizacji miejsc wykonania robót budowlanych oraz rysunki charakterystyczne,
 • zestawienie materiałów budowlanych wykonane na podstawie normatywnych wskaźników zużycia materiałów w robotach budowlanych - wymagane w przypadku, gdy załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy jest kosztorys wykonany metodą kalkulacji szczegółowej,
 • pozwolenie na budowę lub, (dla studni głębinowej) decyzja o zatwierdzeniu operacji prac geologicznych - jeżeli na podstawie przepisów prawa istnieje taki obowiązek;
 • zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwemu organowi, potwierdzone przez ten organ, wraz z:

- oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

lub

- zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ,  że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych.

Przygotowano na podstawie :

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wersja Grudzień 2006
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 art. 54, Rozporządzenie WE 1974 / 2006
 • Projekt Rozp. MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy dot. działania 3.1 wersja I 2007
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »