ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
  GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18, 83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Poradnik unijny arrow Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

  TWORZENIE I ROZWÓJ MIROPRZEDSIĘBIORSTW
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013

! Informacje wstępne !

Niewielkie polskie firmy działające na obszarach wiejskich mogą w ciągu najbliższych kilku lat liczyć na pomoc publiczną polegająca na zwrocie kosztów nawet połowy wartości inwestycji.

Zasady uzyskania pomocy udzielanej mikroprzedsiębiorcom przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą oparte na dotychczasowych doświadczeniach wynikających z Programów SAPARD oraz SPO Rolnictwo:

 1. Zaplanowanie przez przedsiębiorcę inwestycji, ustalenie jej kosztów oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń
 2. Złożenie w ARiMR wniosku o pomoc wraz z wymaganymi załącznikami, które zawierają informacje na temat wnioskodawcy oraz planowanej inwestycji.
 3. Weryfikacja złożonego wniosku przez Agencję wraz z wizytacją terenową na miejscu planowanej inwestycji
 4. Wybór wniosków do realizacji na podstawie uzyskanej punktacji lub terminu złożenia wniosku oraz dostępności środków finansowych
 5. Podpisanie umowy pomiędzy wnioskodawcą a Agencją określającej zakres, termin wykonania oraz wartość inwestycji a także wartość pomocy
 6. Realizacja oraz sfinansowanie inwestycji ze środków wnioskodawcy (w tym możliwość modyfikacji zakresu oraz formy realizacji projektu za zgodą Agencji potwierdzoną aneksem do umowy)
 7. Złożenie wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami takimi jak faktury, dowody zapłaty oraz dokumenty poświadczające zakończenie inwestycji
 8. Weryfikacja wniosku przez Agencję wraz z wizytacją terenową na miejscu realizacji inwestycji
 9. Przelew środków na rachunek wnioskodawcy

Pomoc będzie udzielana przedsiębiorcom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 • usług dla ludności;
 • drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 • usług transportowych;
 • usług komunalnych;
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 • magazynowania lub przechowywania towarów;
 • wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy;
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Powyższe rodzaje działalności zostaną wkrótce szczegółowo doprecyzowane w formie listy działalności wspieranych według kodów PKD.

Kto może uzyskać pomoc

Pomoc może uzyskać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka cywilna), która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

Jakie są warunki przyznania pomocy

 • projekt jest uzasadniony ekonomicznie (na podstawie pozytywnej oceny biznesplanu załączanego do wniosku);
 • projekt spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu (np. wnioskodawca posiada pozwolenie na budowę, koncesję na usługi transportowe, posiada wymagane uzgodnienia weterynaryjne, SANEPID itp);
 • projekt realizowany jest w miejscowościach do 5 000 mieszkańców (kryterium nie dotyczy grup producentów rolnych oraz wstępnie uznanych grup owoców i warzyw i organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa);
 • podmiot prowadzi działalność wspieraną określoną wg PKD;
 • przedsiębiorca posiada prawo do dysponowania nieruchomością której dotyczy projekt przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji projektu;
 • projekt realizowany w ramach osi 4 uzyskał akceptację odpowiedniej Lokalnej Grupy Działania. (akceptacja Grupy pozwala na sfinansowanie wniosku przez Agencję z innej, dodatkowej puli środków)

Jaka jest wartość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu połowy (50%) kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu przedsiębiorcy nie może

przekroczyć kwoty 500 tys. zł. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi wynosi 100 tys. zł.

Jakie koszty mogą być zwracane

 • prace budowlane w obiektach niemieszkalnych oraz w istniejących budynkach mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu;
 • zakupy maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;
 • zakupy środków transportu:
 • o na potrzeby świadczenia wyłącznie usług transportowych - do 75% kosztów projektu;
 • o na potrzeby prowadzenia innej działalności - do 50 % kosztów;

Uwaga: pomocą nie jest objęty zakup samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą.

Do wydatków podlegających zwrotowi należą również tzw. koszty ogólne związane z przygotowaniem projektu: kosztorysy, projekty, wyceny, koszty przygotowania wniosków do Agencji oraz inne koszty o podobnym charakterze. Wydatki te mogą być ponoszone nawet przed podpisaniem umowy (ale po 1 stycznia 2007 roku!), jednak Agencja uwzględni je wyłącznie do wysokości 10% łącznych kosztów projektu.

Łączna planowana wielkość środków dostępnych w ramach tego działania na lata 2007 - 2013 wynosi ponad 1 mld euro tj około 550 mln zł rocznie co przy założeniu przeciętnej wartości pomocy w wysokości 200 tys. zł pozwoli na podpisanie prawie 3 tys. umów rocznie w całej Polsce.

Zakłada się, że Agencja rozpocznie nabór wniosków w drugim kwartale bieżącego roku. Wnioski będą przyjmowane do określonego limitu rocznego tzn. że dla wszystkich wniosków przyjętych zapewnione będą środki na ich sfinansowanie (pod warunkiem pozytywnej weryfikacji).

Przygotowano na podstawie :

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wersja Grudzień 2006

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 art. 54, Rozporządzenie WE 1974 / 2006

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »