ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
  GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18, 83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Druki arrow Wykaz druków
Karta informacyjna w sprawie wydania decyzji o przyznanie dodatku mieszkaniowego

DODATEK  MIESZKANIOWY

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm).

2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn.zm.).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1817).

w sprawie dodatków mieszkaniowych 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).

Wymagane dokumenty:

 

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku.    
 2. Deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.
 3. Zaświadczenia o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego, a w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie złożone w obecności pracownika.
 4. Aneks czynszowy (wydatki na mieszkanie za ostatni miesiąc).
 5. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz wyposażeniu technicznym domu.
 6. Ostatnia faktura za energię elektryczną 

 

Uprawnieni do dodatku 

 

 1. Najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,
 2. Osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 3. Osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. Inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. Osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

 

Dochód

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, ze zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. 

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

Powierzchnia mieszkania

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

35 m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby

40 m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób

45 m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób

55 m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób

65 m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób 

70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Gospodarstwo domowe

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Wysokość dodatku

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym ,

12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym,

10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie wlicza się

ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów

opłat za gaz przewodowy, energię elektryczna, dostarczane do lokalu mieszkalnego ( domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego

Odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że:

 

 1. występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przez wnioskodawcę a faktycznym jego stanem majątkowym wskazującym, że jest w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki finansowe lub posiadane zasoby majątkowe lub
 2. faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.

 

Termin załatwienia sprawy

Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Odwołanie od decyzji

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Skarszewach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


- Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (pobierz druk)

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »