ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
  GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18, 83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Poradnik unijny arrow Co to są fundusze strukturalne?
Co to są fundusze strukturalne?
Co to są fundusze strukturalne?Fundusze Strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarczej krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE. Polityka Strukturalna i Fundusze mają pomóc władzom centralnym i regionalnym słabiej rozwiniętych regionów w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej (UE) Polska została objęta w całości Celem 1 wspólnotowej polityki regionalnej. Polityka ta pozwala na współfinansowanie krajowych programów i projektów rozwoju regionalnego ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w UE Cel 1 obejmuje regiony zapóźnione w rozwoju względem pozostałych terenów w państwach członkowskich. Podstawowym kryterium zaliczenia do tej kategorii jest dochód PKB na jednego mieszkańca poniżej 75 % średniego PKB państw UE. Wszystkie polskie regiony spełniają to kryterium. Najniższe wskaźniki wypadają w województwach wschodnich (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie) – 30 – 34 % średniej, a najbogatszym województwem, licząc wg tego wskaźnika, jest województwo mazowieckie – około 70 % średniej.Instrumentami strukturalnymi nazywamy wszystkie dostępne środki finansowe, które przeznaczane są na rozwój regionów gorzej rozwiniętych oraz wyrównywanie różnic w rozwoju na terenie całej UE. Korzystają z nich państwa członkowskie UE. Największymi instrumentami strukturalnymi są fundusze strukturalne:· Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF – European Regional Developement Fund), powstał w 1975 roku jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii i Irlandii). Jego głównym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do UE. · Europejski Fundusz Społeczny (ESF – European Social Fund) głównym celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Z jego środków jest współfinansowana pomoc dla różnych regionów i grup społecznych w tym w szczególności dla pracowników zagrożonych bezrobociem długoterminowym oraz dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy.· Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF –European Agriculture Guidance and Guarantee Funds), powstał w 1964 roku na mocy Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą (1957). Zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich. Na Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej jest przeznaczana największa część budżetu Unii Europejskiej (w 1999 przeznaczono na ten cel 42,2 procenta budżetu). Ponadto środki Funduszu pochodzą z opłat nakładanych na importowane spoza Unii Europejskiej produkty rolne. · Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIFG –Financial Instrument for Fisheries Guidance), powstał w 1993 roku w ramach reformy funduszy strukturalnych. Ten instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej wspiera restrukturyzację rybołówstwa państw członkowskich.· Fundusz Solidarności (Solidarity Fund), powstał w 2002 roku, celem tego funduszu jest pomoc regionom, które po katastrofie żywiołowej nie są w stanie samodzielnie odtworzyć niezbędnej infrastruktury i warunków życia. Z funduszy strukturalnych mogą korzystać wszystkie państwa członkowskie, na terenie których znajdują się rejony uznane za priorytetowe, które spełniają kryteria „Celów” funduszy strukturalnych (np. Cel 1).Fundusz Spójności ( Instrument polityki strukturalnej)Fundusz Spójności jest instrumentem finansowym przeznaczonym dla tych krajów członkowskich Unii Europejskiej, w których Produkt Narodowy Brutto nie przekracza 90 proc. średniej unijnej oraz w których opracowany został program zmierzający do spełnienia kryteriów konwergencji ustalonych w art. 104 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Fundusz Spójności nie jest funduszem strukturalnym.Ze środków Funduszu Spójności są finansowane duże, o wartości powyżej 10 mln euro, projekty w zakresie infrastruktury transportowej oraz ochrony środowiska. Projekty z dziedziny transportu muszą być elementem transeuropejskich sieci transportowych: drogowych, kolejowych lub lotniczych. Projekty środowiskowe mają na celu rozwiązywanie problemów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza lub produkcji energii. Po akcesji Polska jest beneficjentem Funduszu Spójności.Jak fundusze trafiają do Polski ?Zanim w państwie członkowskim UE pojawią się fundusze strukturalne i Fundusz Spójności, jego administracja przygotowuje szereg dokumentów związanych z ich przyszłym wykorzystaniem. Proces ich opracowania nazywany jest "programowaniem". Ze względu na sposób funkcjonowania polityki regionalnej odbywa się on w "okresach programowania". Obecnie okres programowania obejmuje lata 2000-2006. Kolejny jest zaplanowany na 2007–2013.1) Okres programowania 2000-2006W celu zaprogramowania pomocy wspólnotowej oraz zapewnienia jej efektywnego wdrażania, Polska przygotowała „Narodowy Plan Rozwoju” na lata 2004–2006.Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006:• jest strategicznym, średniookresowym dokumentemplanistycznym, który scala na poziomie krajowymhoryzontalne, sektorowe i regionalne działania państwa; • wskazuje kierunki rozwoju gospodarczego Polski, które mają zapewnić warunki sprzyjające długotrwałemu wzrostowi gospodarczemu i podniesieniu poziomu życia mieszkańców; • jest podstawą do negocjowania przez Polskę kierunków i wysokości wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych;• jest podstawą interwencji z Funduszu Spójności.Cele Narodowego Planu RozwojuCelem strategicznym Narodowego Planu Rozwoju jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym. Realizacja celu strategicznego będzie możliwa, jeśli realizowane będą cele cząstkowe.Zostały one określone na podstawie analizy mocnych i słabych stron polskiej gospodarki oraz z uwzględnieniem obecnych wyzwań globalnej konkurencji:• wspomaganie osiągnięcia i utrzymania w dłuższym okresie wysokiego wzrostu PKB• zwiększanie poziomu zatrudnienia i wykształcenia• włączenie Polski w europejskie sieci infrastruktury transportowej i informacyjnej• intensyfikacja procesu zwiększenia w strukturze gospodarki udziału sektorów o wysokiej wartości dodanej• rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego• wspomaganie udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych wszystkich regionów i grup społecznych w PolsceProgramy Operacyjne 2004-2006W Polsce funkcjonuje pięć jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO), dotyczących wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, rozwoju zasobów ludzkich, restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego, rozwoju obszarów wiejskich, rybołówstwa i przetwórstwa ryb, oraz infrastruktury transportowej. Obok nich realizowany jest dwufunduszowy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – zarządzany na poziomie krajowym, ale wdrażany w systemie zdecentralizowanym na poziomie wojewódzkim oraz program operacyjny pomocy technicznej, służący wsparciu wdrażania funduszy strukturalnych.2) Okres programowania 2007-2013 W celu zaprogramowania współpracy wspólnotowej na lata 2007-2013 przygotowywana jest obecnie „Narodowa Strategia Spójności”Narodowa Strategia Spójności (NSS) (wcześniej - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju.Obok celu strategicznego NSS zakłada realizację celów szczegółowych, wynikających z wyzwań Strategii Lizbońskiej, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty oraz wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron polskiej gospodarki, a także stojących przed nią szans i zagrożeń, tj.:
 • tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego
 • wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego
 • podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w tym szczególnie sektora usług
 • budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów
 • wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej
 • rozwój obszarów wiejskich
NSS będzie realizowana przy pomocy Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez Samorządy poszczególnych województw.
 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) – w ramach tych programów wsparciem zostaną objęte:
- badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość- społeczeństwo informacyjne- inicjatywy lokalne w zakresie zatrudnienia i rozwoju oraz wsparcie struktur świadczących usługi lokalne w tworzeniu nowych miejsc pracy- środowisko- zapobieganie i zwalczanie zagrożeń przyrodniczych i technologicznych- turystyka- inwestycje w kulturę- inwestycje w transport- inwestycje energetyczne- inwestycje w kształcenie (zwłaszcza zawodowe)- inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społecznąOpcjonalnie w ramach tych programów można realizować inwestycje z zakresu- wsparcia obszarów problemowych wybranych miast- współpracy międzyregionalnej
 • 6 Sektorowych Programów Operacyjnych
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Program Operacyjny Kapitał ludzki - Program Operacyjny Konkurencyjna gospodarka - Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program Operacyjny Pomoc TechnicznaProjekt Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia) będzie opierał się na przyjętym przez Radę Ministrów w 2005 roku projekcie Narodowego Planu Rozwoju 2007-13, który w przeciwieństwie do NSS (NSRO) nie jest dokumentem wymaganym przez Unię Europejską.Finansowanie Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)
Łączna wartość środków finansowych zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia) wyniesie ok. 85,6 mld euro. Z tego ok. 9,7 mld euro stanowić będzie publiczny wkład krajowy, a na około 16,3 mld euro szacowana jest wartość wkładu podmiotów prywatnych. Ponad 59,5 mld euro będzie pochodziło z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Zaproponowano, aby blisko 52% środków pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a około 15% z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostałe około 33% środków pochodzić będzie z Funduszu Spójności.Szczegółowy podział funduszy strukturalnych w Polsce w układzie poszczególnych programów operacyjnych kształtuje się w następujący sposób:
 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 26,8% całości środków (ok. 15,9 mld euro)
 • PO Rozwój Polski Wschodniej – 3,6% całości środków (ok. 2,2 mld euro)
 • PO Infrastruktura i Środowisko – 35,7% całości środków (ok.. 21,3 mld euro)
 • PO Kapitał ludzki – 13,7% całości środków (8,1 mld euro)
 • PO Konkurencyjna gospodarka – 11,7% całości środków (7 mld euro)
 • Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 1% całości środków (ok. 0,6 mld euro)
 • PO Pomoc Techniczna - 0,4% całości środków (0,2 mld euro)
Obecnie trwają konsultacje społeczno-gospodarcze dot. NSS oraz programów operacyjnych
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »