ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Statut: Rozdział III. Sołectwa
Spis treści
Statut
Rozdział I. Postanowienia ogólne
Rozdział II. Gmina
Rozdział III. Sołectwa
Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady
Rozdział V. Tryb pracy Rady
Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
Rozdział VII. Zasady działania klubów radnych
Rozdział IX. Tryb pracy Burmistrza
Rozdział X. Zasady dostępu i.
Zmiana Statutu Gminy.

Rozdział III. Sołectwa

 

 

                                                          § 9.

 

1. O utworzeniu, połączeniu i podziale sołectw, a także zmianie ich granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia sołectwa mogą być mieszkańcy  w liczbie 51% uprawnionych do głosowania zamieszkujących  obszar, który to sołectwo obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,

2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie sołectwa musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,

3) projekt granic sołectwa sporządza Burmistrz  w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

4) przebieg granic sołectwa powinien - w miarę możliwości - uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

1.      Do znoszenia  sołectw stosuje się odpowiednio ust. 1.

                                                         § 10.

 

 

Uchwały, o jakich mowa w § 9 ust. 1 powinny określać w szczególności:

1) obszar,

2) granice,

3) siedzibę władz,

4) nazwę sołectwa.

 

                                                        § 11.

 

1.      Organami sołectwa są :

1)      zebranie wiejskiej jako  organ stanowiący ,

2)      sołtys jako organ wykonawczy .

2.      Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka licząca od 3 do 5 osób .

 

                                                          § 12.

 

            Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

 

 

                                                        § 13.

 

            1.Rada sołecka jest odpowiedzialna przed ogólnym zebraniem mieszkańców i może być odwołana przed  upływem kadencji. Odwołać można całą radę sołecką lub poszczególnych jej członków.

            2.Działalność w radzie sołeckiej ma charakter społeczny.

                                                          § 14.

 

1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w  ramach budżetu gminy .

2. Jednostki pomocnicze  Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających  na tych jednostkach .

3. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający  wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej .

4. Jednostki pomocnicze, decydujące o przeznaczeniu środków , o których  mowa w ust.2, obowiązane są do  przestrzegania  podziału wynikającego z załącznika do budżetu gminy .

5.  Jednostki pomocnicze mogą podejmować decyzje o wydatkowaniu środków budżetowych każdorazowo do wys. 25 % posiadanych środków, za

zgodą Rady Sołeckiej .

6.  Decyzje, o których mowa w ust.2-5 , są wiążące  dla osób składających oświadczenie woli w zakresie zarządu mieniem  Gminy .

 7.  Środki finansowe , o których mowa w ust.2, przekazywane są na  odrębne rachunki bankowe otwierane dla poszczególnych jednostek pomocniczych . Jako osoby upoważnione  do dysponowania środkami zgromadzonymi na poszczególnych  rachunkach wskazuje się w umowach rachunków bankowych każdoczasowego przewodniczącego organu wykonawczego danej jednostki pomocniczej .

 

   

 

                                                          § 15.

 

1. Kontrolę gospodarki finansowej sołectw sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Burmistrzowi .

2. Sołectwa podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

 

 

                                                         § 16.

 

1. Sołtys uczestniczy w sesjach Rady, ma prawo do zabierania głosu, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu .

2. Zasady przyznawania diet dla  sołtysów określa Rada odrębną uchwałą.

  
« poprzedni artykuł   następny artykuł »