ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Statut: Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady
Spis treści
Statut
Rozdział I. Postanowienia ogólne
Rozdział II. Gmina
Rozdział III. Sołectwa
Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady
Rozdział V. Tryb pracy Rady
Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
Rozdział VII. Zasady działania klubów radnych
Rozdział IX. Tryb pracy Burmistrza
Rozdział X. Zasady dostępu i.
Zmiana Statutu Gminy.

 

Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady

 

                                                        § 17.

 

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

2. Ustawowy skład Rady wynosi 15  radnych.

 

                                                          § 18.

 

1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza   w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

2. Burmistrz  i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

 

                                                         § 19.

 

1.      Do wewnętrznych organów Rady należą:

1)      Przewodniczący ,

2)      Dwóch Wiceprzewodniczących ,

3)      Komisja Rewizyjna,

4)      Komisje stałe - których rejestr prowadzi Przewodniczący Rady ,

5)      Doraźne komisje do określonych zadań .

2.  Komisje stałe i doraźne powoływane są odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej , które określają ich nazwy, przedmiot oraz sposób działania

 

 

                                                          § 20.

 

1.      W skład komisji wchodzi od 3 do 5  członków.

2.      Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji.

3.      Rada może powoływać komisje doraźne, określając ich skład, zakres  działania i okres na który zostały powołane. Do komisji doraźnych nie stosuje się ustępu 2 .

 

                                                          § 21.

 

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących  dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

1)      określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,

2)      przygotowanie projektu porządku obrad,

3)      dokonanie otwarcia sesji,

4)      powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

4. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie Burmistrza   poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

 

 

                                                        § 22.

 

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności  wskazany przez niego  Wiceprzewodniczący, w szczególności:

1) zwołuje sesje Rady,

2) przewodniczy obradom,

3) sprawuje policję sesyjną,

4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

6) podpisuje uchwały Rady,

7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

 

                                                         § 23.

 

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko

 

 

                                                        § 24.

 

1. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 21 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.

2. Rada, na wniosek Przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały inną, niż Przewodniczący, osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.

3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodniczący może działać przez pełnomocnika.

2.      Pełnomocnikiem Przewodniczącego może być wyłącznie radny.

 

 

                                                          § 25.

 

Do obowiązków  Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.

 

                                                          § 26.

 

1. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący .

2.   W przypadku  gdy Przewodniczący nie wykona czynności określonej w ust 1 , zadania Przewodniczącego wykonuje najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczący - gdy obecnych jest dwóch Wiceprzewodniczących , lub ten który jest obecny .

 

                                                         § 27.

 

1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

2.Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.

                                                         § 28.

 

Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu , zatrudniony na stanowisko do spraw obsługi Rady . 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »