ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Statut: Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
Spis treści
Statut
Rozdział I. Postanowienia ogólne
Rozdział II. Gmina
Rozdział III. Sołectwa
Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady
Rozdział V. Tryb pracy Rady
Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
Rozdział VII. Zasady działania klubów radnych
Rozdział IX. Tryb pracy Burmistrza
Rozdział X. Zasady dostępu i.
Zmiana Statutu Gminy.

Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

 

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

 

 

                                                        § 83.

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz 3 członków.

2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek członka Komisji Rewizyjnej.

 

                                                         § 84.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.

 

 

                                                        § 85.

 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.

4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady - w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

 

2. Zasady kontroli

 

                                                        § 86.

 

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza , gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

-                     legalności,

-                     gospodarności,

-                     rzetelności,

-                     celowości,

oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

 

                                                         § 87.

 

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady.

 

                                                        § 88.

 

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1) kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,

2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,

3) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

 

                                                        § 89.

 

1.Podstawą działań kontrolnych komisji rewizyjnej jest polecenie Przewodniczącego Rady lub inicjatywa co najmniej 2 członków komisji.

2. W postanowieniu kontroli określa się jej przedmiot, zakres  oraz  termin  przeprowadzenia i złożenia sprawozdania.

 

                                                        § 90.

 

            Przewodniczący komisji:

1)      organizuje pracę komisji,

2)      zwołuje i przewodniczy posiedzeniom komisji,

3)      przedstawia Radzie wnioski, opinie i sprawozdania komisji.

 

                                                         § 91.

 

            Rozstrzygnięcia komisji mają formę opinii i wniosków oraz sprawozdań.

 

                                                          § 92.

 

Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 22 dni robocze, a kontrole problemowa i sprawdzająca - dłużej niż 10 dni roboczych.

 

 

                                                        § 93.

 

1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).

2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.

3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.

5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym  przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i  kontroli problemowych oraz sprawdzających.

 

                                                        § 94.

 

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 86 ust. 1.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

 

3.Tryb kontroli

 

                                                        § 95.

 

            Przewodniczący komisji zawiadamia Burmistrza  i kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na 3 dni robocze przed terminem kontroli, przedstawiając jej przedmiot.

 

                                                        § 96.

 

            1.Kontrolę przeprowadza wyłoniony ze składu komisji zespół kontrolny liczący co najmniej 2 osoby.

            2.Zespół kontrolny, o którym mowa w ust.1, działa na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wystawionego przez Przewodniczącego Rady.

            3. W upoważnieniu określa się termin, przedmiot i szczegółowy zakres kontroli.

4.        Zespół przed przystąpieniem do kontroli zobowiązany jest zgłosić

swoją obecność kierownikowi jednostki kontrolowanej, przedstawiając upoważnienie do kontroli, o którym mowa w ust.2

         

                                             § 97.

 

            Zespół kontrolny uprawniony jest do:

1)      wstępu  do pomieszczeń oraz innych  obiektów jednostki kontrolowanej w zakresie objętym kontrolą,

2)      wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce w zakresie objętym kontrolą,

3)      zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,

4)      żądania od pracowników kontrolowanej jednostki oraz referatu finansowego urzędu ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących kontroli,

5)      przyjmowania oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki.

 

                                                        § 98.

 

            1.Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym odpowiednich warunków i  środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

            2.Podczas dokonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny jest zobowiązany do przestrzegania:

1)      przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, obowiązujących na terenie kontrolowanej jednostki,

2)      przepisów o postępowaniu z wiadomościami zawierającymi tajemnicę państwową i służbową w zakresie obowiązującym w jednostce kontrolowanej.

3.Działalność zespołu kontrolnego nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy, w tym kompetencji organów sprawujących kontrolę służbową.

 

                                                          § 99.

 

            Zadaniem zespołu kontrolnego w zakresie określonym w upoważnieniu do kontroli jest ustalenie stanu faktycznego

 

4. Protokoły kontroli

 

                                                        § 100.

 

1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie 14 dni od daty jej zakończenia - protokół pokontrolny, obejmujący:

1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,

2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),

3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,

7) datę i miejsce podpisania protokołu,

8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

 

                                                        § 101.

 

1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

                                                        § 102.

 

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

 

                                                        § 103.

 

Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które -  w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu - otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

 

5. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej

 

                                                        § 104.

 

1. Komisja Rewizyjna składa Radzie - w terminie do 30 kwietnia każdego roku - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim .

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

3) wykaz rozstrzygnięć podjętych przez Komisję Rewizyjną,

4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,

5) ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.

           3. Komisja Rewizyjna może zostać zobligowana do złożenia odrębnego sprawozdania ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady , określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania .

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

 

                                                        § 105.

 

 

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia w formie pisemnej lub telefonicznie .

 3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:

1) Przewodniczącego Rady lub też pisemny wniosek:

2) nie mniej niż 5 radnych,

3) nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:

1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,

2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.

5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby.

6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

 

                                                       § 106.

 

Rozstrzygnięcia  Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

 

                                                        § 107.

 

Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz .

 

 

                                                       § 108.

 

1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

 

 

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

 

 

                                                       § 109.

 

1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.

4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

 

                                                       § 110.

 

Komisja Rewizyjna może występować do organów Rady o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli. 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »