ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Statut: Rozdział X. Zasady dostępu i.
Spis treści
Statut
Rozdział I. Postanowienia ogólne
Rozdział II. Gmina
Rozdział III. Sołectwa
Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady
Rozdział V. Tryb pracy Rady
Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
Rozdział VII. Zasady działania klubów radnych
Rozdział IX. Tryb pracy Burmistrza
Rozdział X. Zasady dostępu i.
Zmiana Statutu Gminy.
 

Rozdział X. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza .

 

                                                       § 123.

 

Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

 

                                                        § 124.

 

Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

 

                                                         § 125.

 

1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady, w dniach pracy Urzędu, w godzinach przyjmowania interesantów. 

2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są w Wydziale Organizacyjnym Urzędu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

             3. Informacji udziela się niezwłocznie lub w sytuacjach związanych z potrzebą odszukania  niezbędnych dokumentów  w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku .

                                                        § 126.

 

            1. Obywatele mogą żądać odbitek kserograficznych z dokumentów oraz ich uwierzytelnienia.

5.      Czynności o jakich mowa w pkt.1 są wykonywane odpłatnie.

6.      Przepisy  o opłacie skarbowej stosuje się odpowiednio.

 

                                            § 127.

 

 1.  Realizacja uprawnień określonych w § 123-125 może odbywać się wyłącznie w urzędzie .

            2.    Dostęp do informacji oznacza stworzenie warunków do przeglądania dokumentów i robienia z nich notatek lub kopii, w obecności upoważnionego pracownika urzędu .

 

                                                         § 128

 

1.      Nie udziela się informacji w sprawach objętych zakazem udzielania powyższych  na podstawie odrębnych ustaw.

 

             2.  Odmowa udzielenia informacji lub dostępu do dokumentów następuje w formie decyzji administracyjnej .

            3. Uprawnienia  powyższe dotyczą informacji publicznej i nie mają zastosowania  w sprawach  indywidualnych  z zakresu administracji  publicznej, gdzie stosuje się przepisy art. 73 i 74 kodeksu postępowania administracyjnego .

 

 

                                                        § 129

 

Tracą moc  następujące uchwały :

 

1)      uchwała Nr XVIII/108/96 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 15 lutego 1996 r w sprawie Statutu Gminy Skarszewy

2)      uchwała Nr I/10/98 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 12 listopada 1998 roku w sprawie zmiany statutu gminy Skarszewy

3)      uchwała Nr XXIX/265/01 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 sierpnia zmieniająca statut gminy Skarszewy

 

  

                                                         § 130

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .

 

 

                                                                                        PRZEWODNICZĄCY

                                                                                 Rady Miejskiej w Skarszewach

 

                                                                                           ANDRZEJ  FLIS

  
« poprzedni artykuł   następny artykuł »