ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Druki arrow Wykaz druków
Wykaz druków

 Oferta realizacji zadania publicznego

Wniosek o wydanie informacji - zaświadczenia

Wniosek o wydanie aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu)


Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu Urodzenia się dziecka.

Zaświadczenie o egzekucji świadczeń alimentacyjnych należnych.


Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku leśnego

Deklaracja na podatek leśny

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym 

Informacja w sprawie podatku rolnego

Deklaracja na podatek rolny

Informacja w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik do  Deklaracji DT-1


Karta informacyjna w sprawie wydania decyzji na wycięcie drzew

Karta informacyjna w sprawie wydania decyzji o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Karta informacyjna w sprawie utrzymania psa agresywnego

Karta informacyjna w sprawie nadanie numeru domu

Karta informacyjna w sprawie najem lub dzierżawa mienia komunalnego

Karta informacyjna w sprawie obowiązek zgłoszenia instalacji, których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Karta informacyjna dotycząca opinii urbanistycznej

Karta informacyjna dotycząca opracowania planu miejscowego i/lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Karta informacyjna w sprawie wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Karta informacyjna w sprawie uzgodnienia projektu budowy przyłącza oraz projektu wykonania zjazdu z drogi gminnej.

Karta informacyjna w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Karta informacyjna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Karta informacyjna w sprawie wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych.

Karta informacyjna w sprawie zajęcia pasa drogowego.

Karta informacyjna w sprawie zakupu lokalu mieszkalnego

Wniosek o przydział lokalu

Wniosek o zamianę mieszkania komunalnego

Wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu

Wniosek o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci głównego najemcy

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.

Wniosek o udostępnienie ze zbiorów meldunkowych

Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące.

Zgłoszenie pobytu stałego.

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące.

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

Wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1

 

Uzupełnienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelowe

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonanej opłacie za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej

Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych

Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej

Zmiana wpisu / rozszerzenie działalności.

 

Wniosek na wycinkę drzew

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci

Zlecenie usunięcia awarii wod-kan.

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków.

Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody/ odprowadzanie ścieków.


Zaświadczenie o zarobkach wydane dla potrzeb ubiegania się o stypendium szkolne / zasiłek szkolny.

Wniosek o przyznanie wyprawki szkolnej ( podręczników ) dla uczniów klas i zamieszkałych na terenie gminy Skarszewy.

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego.

Wniosek o przyznanie świadczenia zasiłku szkolnego.

Wniosek o przyznanie świadczenia stypendium szkolnego.

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej.

Wniosek o częściowy zwrot kosztów.

Oświadczenie (zobowiązanie) o spłacie zaległości.

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

 

Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia. – wersja do pobrania pdf

 

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł