ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
  GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18, 83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego - archiwum
Spis treści
Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego - archiwum
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenia o zamówieniach bez zastosowania
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.)

ARCHIWUM - Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego w Skarszewach

Nowości - proszę wybrać opcję z paska menu Zamówienia publiczne --> Urzędu Miejskiego

Skarszewy, dnia 30.07.2008 r.

Ogłoszenie
Burmistrz Skarszew

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8: (ogłoszenie zostało opublikowane BZP w dniu 30.07.2008 r. nr 176242 - 2008)

Przystosowanie obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej w Skarszewach przy ul. Dworcowej 27 dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Kod CPV: 45.21.22.21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

1.    Na przedmiot zamówienia składa się między innymi:

1.    Zakup i montaż pochylni przyściennej – 1 szt.,
2.    Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z podestem i schodami:
a)    posadzki z płytek – nawierzchnia elastyczna – 45,00 m2,
b)    konstrukcje uzupełniające z profili zimnogiętych (ze stali nierdzewnej) – 50 mb,
c)    barierki ze stali nierdzewnej – 25 mb,
3.    Remont toalet dla osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z przedmiarem robót. Zaleca się wizję lokalną w terenie w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

2.    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, pokój nr 20, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: (format spakowany rar 51 kB) --> pobierz
3.    Oferty należy składać najpóźniej do dnia 22.08.2008 roku do godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 1005 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 13;
4.    Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, nie przewiduje również zawarcia umowy ramowej;
5.    Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, jak również nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej;
6.    Termin wykonania zamówienia: 30 dni;
7.    Kryterium oceny ofert: cena 100%;
8.    Wadium: 2.000,00 PLN;
9.    Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert),
10.    Warunki udziału wykonawców w postępowaniu i sposób dokonywania oceny:

1.    spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2.    wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do sprawowania funkcji kierownika budowy w zakresie konstrukcyjno - budowlanej.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.


Skarszewy, dnia 08.07.2008 r.

Ogłoszenie

Burmistrz Skarszew

ogłasza przetarg nieograniczony
poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8:
(ogłoszenie zostało opublikowane BZP w dniu 08.07.2008 r. nr 153195 - 2008)

Modernizacja drogi śródpolnej we Więckowach, działka nr 283, gmina Skarszewy

Kod CPV: 45.23.31.40 - 2 Roboty drogowe

1. Na przedmiot zamówienia składa się między innymi:

1. Mechaniczne wykonanie koryt - 20 cm  - 3.850,00 m2,
2. Warstwa odsączająca - 10 cm   - 3.850,00 m2,
3. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - 14 cm - 3.850,00 m2,
4. Podsypka piaskowa - 3 cm    - 3.850,00 m2,  
Zgodnie z przedmiarem robót. Zaleca się wizję lokalną w terenie w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, pokój nr 20, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: (format spakowany rar 0,4MB) --> pobierz
3. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 31.07.2008 roku do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach - pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.05 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach - pokój nr 13;
4. Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych;
5. Termin wykonania zamówienia: 30 dni;
6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, jak również nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej;
7. Kryterium oceny ofert: najniższa cena (cena 100%);
8. Wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy, Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawców wadium;
9. Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert),
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
11. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu i sposób dokonywania oceny:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do sprawowania funkcji kierownika budowy w zakresie robót drogowych (min. jedna osoba),

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia". Wykonawcy niespełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

 


Skarszewy, dnia 01.07.2008 r.

Ogłoszenie

Burmistrz Skarszew

ogłasza przetarg nieograniczony
poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8:
(ogłoszenie zostało opublikowane BZP w dniu 01.07.2008 r. nr 145896 - 2008)

Budowa zespołu boisk sportowych "ORLIK 2012"
przy ul. Wybickiego w Skarszewach
Kod CPV: 45.21.22.21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

1. Na przedmiot zamówienia składa się między innymi:

1. Roboty demontażowe istniejącego boiska,
2. Roboty przygotowawcze,
3. Przyłącza wodno - kanalizacyjne, odwodnienie boisk,
4. Oświetlenie boisk,
5. Boisko do piłki nożnej (z wyposażeniem) - nawierzchnia z trawy syntetycznej:
a) powierzchnia całkowita - 1860,00 m2,
b) szerokość    - 30,00 m,
c) długość   - 62,00 m,
(trawa wysokość 6,00 mm, typ włókna - monofil, rodzaj poliesten, gęstość min. 130.000 włókien/m2, wypełnienie zgodnie z zaleceniem producenta - piasek kwarcowy i granulat gumowy SBR)
6. Boisko do koszykówki i siatkówki (z wyposażeniem) - nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa:
a) powierzchnia całkowita - 613,11 m2,
b) szerokość    - 19,10 m,
c) długość   - 32,10 m,
7. Budynki sanitarno - szatniowe,
8. Chodniki, tereny zielone i ogrodzenia,
9. Pomiary powykonawcze i obsługa geodezyjna.
Zgodnie z przedmiarem robót, projektem technicznym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zaleca się wizję lokalną w terenie w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, pokój nr 20, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: --> pobierz (format spakowany rar 15,5 MB)

3. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 24.07.2008 roku do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach - pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.05 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach - pokój nr 13;
4. Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych;
5. Termin wykonania zamówienia: 60 dni;
6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, jak również nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej;
7. Kryterium oceny ofert: najniższa cena (cena 100%);
8. Wadium: 20.000,00 PLN;
9. Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert),
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
11. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu i sposób dokonywania oceny:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do sprawowania funkcji kierownika budowy w zakresie:
a) konstrukcyjno - budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
3) udokumentują należyte wykonanie przez Wykonawcę, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej  jednego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową (wykonane w ramach jednej lub dwóch umów).

2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach:
a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.
4) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. przed terminem publikacji ogłoszenia o zamówieniu., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej  jednego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową (dopuszczalne jest wykazanie realizacji dwóch boisk w ramach jednej lub dwóch umów)  z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.).
5) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.


Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia". Wykonawcy niespełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.


 Skarszewy, dnia 22.07.2008 r.

Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007) przekazuje wyjaśnienie dotyczące pytania z dnia 21.07.2008 r.:

Pytanie:
Ze względu na rozbieżność między parametrami trawy zawartymi w Przedmiocie Zamówienia a Opisem Technicznym prosimy o potwierdzenie, iż dokumentem wiążącym są zapisy w Przedmiocie Zamówienia dotyczące trawy tzn.

(trawa wysokość 6,00 mm, typ włókna – monofil, rodzaj poliesten, gęstość min. 130.000 włókien/m2, wypełnienie zgodnie zaleceniami producenta – piasek kwarcowy i granulat gumowy SBR)

Pragniemy nadmienić, że nastąpiła pomyłka w wysokości trawy, jest 6,00 cm nie 6,00 mm.

Odpowiedź na pytanie:
Wielkościami wiążącymi są parametry określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale IV Przedmiot zamówienia:

(trawa wysokość 6,00 cm, typ włókna – monofil, rodzaj poliesten, gęstość min. 130.000 włókien/m2, wypełnienie zgodnie z zaleceniem producenta – piasek kwarcowy i granulat gumowy SBR)


Skarszewy, dnia 18.06.2008 r.

Ogłoszenie
Burmistrz Skarszew

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8: (ogłoszenie zostało opublikowane BZP w dniu 18.06.2008 r. nr 133923 - 2008)

Wykonanie modernizacji płyty boiska stadionu miejskiego w Skarszewach

Kod CPV: 45.21.22.21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

1.    Na przedmiot zamówienia składa się między innymi:

1.    Roboty ziemne i przygotowawcze – 7.412,00 m2,
2.    Roboty drenarskie – 1.692,00 mb,
3.    System nawadniający – 1 kpl.,
4.    Ułożenie warstwy trawnika naturalnego z rolki – 7.412,00 m2,
5.    Pomiary powykonawcze i obsługa geodezyjna.
Zgodnie z przedmiarem robót, koncepcją techniczną,. Zaleca się wizję lokalną w terenie w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

2.    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, pokój nr 20, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: --> pobierz (format spakowany rar 16MB)
3.    Oferty należy składać najpóźniej do dnia 11.07.2008 roku do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 1005 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 13;
4.    Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, nie przewiduje również zawarcia umowy ramowej;
5.    Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, jak również nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej;
6.    Termin wykonania zamówienia: 45 dni;
7.    Kryterium oceny ofert: cena 100%;
8.    Wadium: 5.000,00 PLN;
9.    Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert),
10.    Warunki udziału wykonawców w postępowaniu i sposób dokonywania oceny:

1.    spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2.    wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali jako główny wykonawca budowlany, co najmniej jedno przedsięwzięcie (ułożenie warstwy trawnika naturalnego z rolki na płycie boiska) o charakterze trudności wykonania takich samych jak zamówione roboty ( powierzchnia min. 7.412,00 m2).

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy


 

Skarszewy, dnia 08.07.2008 r.


WPGiIE/ZP.341-05/2007


Wg rozdzielnika - wykonawcy


Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007) przekazuje wyjaśnienie dotyczące pytań, oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie z dnia 01.07.2008 r. - nr 1:
Czy kosztorys ofertowy może być przedstawiony w wersji uproszczonej?

Odpowiedź na pytanie:
Kosztorys ofertowy może być przedstawiony w wersji uproszczonej z zachowaniem pozycji kosztorysowych.


Pytanie z dnia 01.07.2008 r. - nr 2:
W pozycji 7 Elementu 2 - Drenaż rurowy płyty z warstwą filtracyjną z żwiru płukanego fi 0-2 mm podana jest ilość 815 m3, proszę o odpowiedź czy ta liczba jest właściwa, jeżeli ona jest wynikiem krotności w tej pozycji 6?


Odpowiedź na pytanie:
Wielkość odnosi się do pozycji 6 i stanowi wielokrotność 2.2 (km).


Pytanie z dnia 01.07.2008 r. - nr 3:
W pozycji 3 Elementu 1 - Roboty ziemne i przygotowawcze podana jest informacja - demontaż bramek, czy Zamawiający przewiduje powtórny montaż tych bramek lub też zakup nowych bramek, ponieważ w Założeniach techniczno - projektowych jest informacja o zamontowaniu elementów sportowych - bramek, a w przedmiarze robót nie ma nic na temat montażu ?


Odpowiedź na pytanie:
Kosztorys przewiduje również montaż bramek, linie boiska itp. W pozycji rozbiórka należy przewidzieć koszty montażu.


Pytanie z dnia 01.07.2008 r. - nr 4:
Czy prawidłowa jest informacja, że warstwa filtracyjna ma być wykonana ze żwiru płukanego 0-2 mm, ponieważ nie ma żwiru o takiej frakcji? Proszę podać rodzaj kruszywa i jego frakcje?

 

Odpowiedź na pytanie:
Jako warstwa odsączająca przewidziano frakcję piasku płukanego 0-2 mm, natomiast wzdłuż drenaży frakcję żwiru - otoczak 8-16 mm przykrytą warstwą odcinającą z frakcji 0-2 mm.

Pytanie z dnia 03.07.2008 r. - nr 1:
Proszę określić długość rury Dw 145 mm odprowadzającej wody deszczowe ze studzienki zbiorczej do rzeki Wietcisy?

Odpowiedź na pytanie:
Długość rury wynosi 35 m.

Pytanie z dnia 03.07.2008 r. - nr 2:
W opisie systemu drenażu jest informacja, że odprowadzenie wody ze studni do rzeki jest rurą o śr. 145 mm, a poniżej jest opis, że jest to rura o śr. 113 mm? Czy rura 113 mm jest to rura drenarska czy kanalizacyjna? Proszę o wyjaśnienie opisu?

Odpowiedź na pytanie:
Rura O 145 mm odbierająca ze studzienki rewizyjnej - rura PCV.

Pytanie z dnia 03.07.2008 r. - nr 3:
Z czego wykonana jest bieżnia i jaką ma szerokość?

Odpowiedź na pytanie:
Bieżnia jest do remontu 4 X 1,5 m - żwir.

Pytanie z dnia 03.07.2008 r. - nr 4:
Czy należy przewidzieć przepust pod bieżnią, jeżeli tak to jakiej długości?

Odpowiedź na pytanie:
Nie należy.

Pytanie z dnia 03.07.2008 r. - nr 5:
Czy system drenarski obejmuje montaż trójnika 113/80/113. Jeżeli tak to proszę podać ich ilość?

Odpowiedź na pytanie:
Ilość wynika z połączenia rur do rury odprowadzającej - ilość 21 szt.


Pytanie z dnia 03.07.2008 r. - nr 6:
Proszę określić sposób zamontowania pompy na dnie koryta?


Odpowiedź na pytanie:
Wykonawca określi sposób i zamontuje pompę.


Pytanie z dnia 03.07.2008 r. - nr 7:
Czy posiadają Państwo operat wodno - prawny i pozwolenie na ingerencję w koryto rzeki?
Odpowiedź na pytanie:
Nie posiadamy, w początkowej fazie nie zachodzi potrzeba - operat jest w trakcie opracowania.

Pytanie z dnia 30.06.2008 r. - nr 1:
Prosimy o informację, czy istnieje projekt na modernizację i naprawę płyty boiska, a w szczególności na system nawadniania/?

Odpowiedź na pytanie:
Istnieje koncepcja wraz z rozrysowanym systemem nawodnienia.


Pytanie z dnia 30.06.2008 r. - nr 2:
W przedmiarze robót, części dotyczącej robót ziemnych i przygotowawczych, poz. 4 i 5 wynika, że łącznie należy usunąć warstwę ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm. Natomiast w koncepcji technicznej, w części podbudowy płyty boiska (st. 4) widnieje informacja, że należy łącznie ściągnąć warstwę o grubości 35 cm. Prosimy zatem o odpowiedź, która z podanych informacji jest właściwa.


Odpowiedź na pytanie:
Proszę przyjąć wartości z przedmiaru robót.


Pytanie z dnia 30.06.2008 r. - nr 3:
W pozycji 7 przedmiaru robót napisano, że wykopany urobek należy przewieźć samochodami samowyładowczymi od 5 do 10.
Prosimy o potwierdzenie informacji o ograniczeniach tonażowych dla samochodów ciężarowych - czy dotyczą one tylko pozycji 7 przedmiaru robót, czy również pozycji 6 oraz dostawy żwiru wraz z materiałem na podbudowę boiska.


Odpowiedź na pytanie:
Nie ma ograniczeń. Do kosztorysu przyjęto w/w pozycję.


Pytanie z dnia 30.06.2008 r. - nr 4:
W pozycji 14 oraz 15 przedmiaru robót wg naszej opinii jest ujęta ta sama usługa wraz z materiałem. Prosimy o potwierdzenie informacji, że pozycja 14 dotyczy zakupu oraz dostawy podbudowy z kruszywa naturalnego, natomiast w pozycji 15 jest ujęta tylko usługa mechanicznego zagęszczania warstwy filtracyjnej bez zakupu i dostawy kruszywa.


Odpowiedź na pytanie:
Pozycja ujmuje zagęszczenie.

 

 

Pytanie z dnia 02.07.2008 r. - nr 5:
Pozycja 20 przedmiaru robót brzmi: Analogia Elektrozawór DN 50 do inst wody. Prosimy o informację, do którego z poprzednich punktów przedmiaru powinniśmy się odnieść.


Odpowiedź na pytanie:
Analogia nie dotyczy poprzednich punktów a wyłącznie zaworów.


Pytanie z dnia 02.07.2008 r. - nr 6:
Prosimy o informację, czy istnieje operat - prawny do poboru wody z rzeki Wietcisy.


Odpowiedź na pytanie:
Nie posiadamy, w początkowej fazie nie zachodzi potrzeba - operat jest w trakcie opracowania.

Pytanie z dnia 02.07.2008 r. - nr 7:
Prosimy o informację, czy istnieje gotowe miejsce na podłączenie pompy, czy w ramach robót należy je również przygotować.


Odpowiedź na pytanie:
Nie istniej należy je wykonać.


Pytanie z dnia 02.07.2008 r. - nr 8:
Jaka jest głębokość rzeki Wietcisy w miejscu, gdzie należy umiejscowić i podłączyć pompę.


Odpowiedź na pytanie:
Ok. 1,5 metra.

Pytanie z dnia 02.07.2008 r. - nr 9:
Gdzie znajduje się źródło zasalania pompy do nawadniania boiska? Prosimy o podanie odległości od punktu zasilania do pompy.


Odpowiedź na pytanie:
Ok. 35 metrów.


Pytanie z dnia 07.07.2008 r. - nr 1:
Nieznany jest system nawadniania PERROT, czy można do oferty wprowadzić system amerykańskiej firmy RAIN - BIRD.


Odpowiedź na pytanie:
Można wprowadzić system równoważny o tych samych parametrach.

Pytanie z dnia 07.07.2008 r. - nr 2:
W opisie technicznym podana jest informacja o zdjęciu humusu o grubości warstwy 15 cm oraz wprowadzeniu warstwy filtracyjnej 20 cm, natomiast wg przekroju warstw podbudowy łączna grubość wykopu wynosi 40,2 cm plus trawa rolowana 2,4 cm razem 42,4 cm.


Odpowiedź na pytanie:
Obowiązuje oferentów przedmiar robót.


Pytanie z dnia 07.07.2008 r. - nr 3:
W przedmiarze robót jest rozebranie obrzeży trawnikowych, nie ma wzmianki o ponownym ich postawieniu starych czy nowych.


Odpowiedź na pytanie:
Pozycja rozebranie zawiera ponowne ułożenie nowego krawężnika.


Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007) Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert.

Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 16.07.2008 r. , godz. 10.00 (czasu lokalnego),

Termin otwarcia ofert: 16.07.2008 r. , godz. 10.05 (czasu lokalnego).

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.


Skarszewy, dnia 12.06.2008 r.Ogłoszenie

Burmistrz Skarszew

ogłasza przetarg nieograniczony
poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8:
(ogłoszenie zostało opublikowane BZP w dniu 12.06.2008 r. nr 127418 - 2008)

Remont drogi o nawierzchni bitumicznej Demlin – Nowe Gołębiewko, gmina Skarszewy


Kod CPV: 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

1.    Na przedmiot zamówienia składa się:

1.    Cząstkowe uzupełnienie nawierzchni drogowych – ok. 1.500,00 m2 tj.:
a)    warstwa ścieralna asfaltobetonowa – gr. 4 cm,
b)    warstwa profilowa (75 kg/m2)  – gr. 3 cm – wraz ze skropieniem,

2.    Uzupełnienie poboczy do rzędnej na remontowanym odcinku drogi.

Zaleca się wizję lokalną w terenie w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

2.    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, pokój nr 20, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: --> pobierz

3.    Oferty należy składać najpóźniej do dnia 07.07.2008 roku do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.05 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 13;
4.    Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, nie przewiduje również zawarcia umowy ramowej;
5.    Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, jak również nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej;
6.    Termin wykonania zamówienia: 30 dni;
7.    Kryterium oceny ofert: cena 100%;
8.    Wadium: 2.000,00 PLN;
9.    Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert),
10.   Warunki udziału wykonawców w postępowaniu i sposób dokonywania oceny:

1.    spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2.    wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do sprawowania funkcji kierownika budowy w zakresie robót drogowych (min. jedna osoba),

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

Załącznik  do pobrania   --> Projekt umowy - droga Nowe Gołębiewko


Skarszewy, dnia 24.04.2008 r.

Burmistrz Skarszew

ogłasza przetarg nieograniczony
poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8:
(ogłoszenie zostało opublikowane BZP w dniu 24.04.2008 r. nr 84759 - 2008)

Remont drogi o nawierzchni bitumicznej Zapowiednik – Bączek, gmina Skarszewy

Kod CPV: 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

1.    Na przedmiot zamówienia składa się:

1.    Cząstkowe uzupełnienie nawierzchni drogowych grysem i emulsją asfaltową – ok. 6.400,00 m2 tj.:
a)    warstwa ścieralna asfaltobetonowa – gr. 5 cm,
b)    warstwa wiążąca asfaltobetonowa – gr. 8 cm,

2.    Wymiana i uzupełnienie nawierzchni drogowej z podbudową – 100,00 m2 tj.:
a)    warstwa ścieralna asfaltobetonowa – gr. 5 cm,
b)    warstwa wiążąca asfaltobetonowa – gr. 8 cm,
c)    warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 10 cm,
d)    warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 20 cm

Zaleca się wizję lokalną w terenie w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

2.    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, pokój nr 20, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: --> pobierz
3.    Oferty należy składać najpóźniej do dnia 21.05.2008 roku do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.05 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 13;
4.    Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, nie przewiduje również zawarcia umowy ramowej;
5.    Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, jak również nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej;
6.    Termin wykonania zamówienia: 30 dni;
7.    Kryterium oceny ofert: cena 100%;
8.    Wadium: 5.000,00 PLN;
9.    Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert),
10.  Warunki udziału wykonawców w postępowaniu i sposób dokonywania oceny:

1.    spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2.    wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do sprawowania funkcji kierownika budowy w zakresie robót drogowych (min. jedna osoba),

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

Załącznik  do pobrania   --> Projekt umowy - droga Zapowiednik - Bączek 

 

 


Skarszewy, dnia 19.05.2008 r.

WPGiIE/ZP.341-03/2007

Burmistrz Skarszew na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

I.    Punkt IV SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Treść SIWZ przed zmianą:

Na przedmiot zamówienia składa się:
1.    Cząstkowe uzupełnienie nawierzchni drogowych grysem i emulsją asfaltową – ok. 6.400,00 m2 tj.:
a)    warstwa ścieralna asfaltobetonowa – gr. 5 cm,
b)    warstwa wiążąca asfaltobetonowa – gr. 8 cm,

2.    Wymiana i uzupełnienie nawierzchni drogowej z podbudową – 100,00 m2 tj.:
a)    warstwa ścieralna asfaltobetonowa – gr. 5 cm,
b)    warstwa wiążąca asfaltobetonowa – gr. 8 cm,
c)    warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 10 cm,
d)    warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 20 cm
Zgodnie z przedmiarem robót, projektem technicznym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zaleca się wizję lokalną w terenie w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

Treść SIWZ po modyfikacji:


Na przedmiot zamówienia składa się:
1.    Cząstkowe uzupełnienie nawierzchni drogowych – ok. 6.400,00 m2 tj.:
a)    warstwa ścieralna asfaltobetonowa – gr. 4 cm,
b)    warstwa profilowa (75 kg/m2)  – gr. 3 cm – wraz ze skropieniem,

2.    Wymiana i uzupełnienie nawierzchni drogowej z podbudową – ok.100,00 m2 tj.:
a)    warstwa ścieralna asfaltobetonowa – gr. 4 cm,
b)    warstwa wiążąca asfaltobetonowa – gr. 4 cm,
c)    warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego łamanego mechanicznie - gr. 20 cm,
3.    Uzupełnienie poboczy do rzędnej na remontowanym odcinku drogi.
Zaleca się wizję lokalną w terenie w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

II.    Załącznik nr 1 do SIWZ  - FORMULARZ OFERTY:


Treść SIWZ przed zmianą:

1.    Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto:
a)    Cząstkowe uzupełnienie nawierzchni drogowych grysem i emulsją asfaltową (ok. 6.400,00 m2): ..................................... zł brutto/m2,
b)    Wymiana i uzupełnienie nawierzchni drogowej z podbudową (ok. 100,00 m2): .............................................. zł brutto/m2,

Suma pozycji a i b podlegająca ocenie: ............................................zł brutto.

Treść SIWZ po modyfikacji:

1.    Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto:
a)    Cząstkowe uzupełnienie nawierzchni drogowych (ok. 6.400,00 m2): ..................................... zł brutto/m2,
b)    Wymiana i uzupełnienie nawierzchni drogowej z podbudową (ok. 100,00 m2): ..................................... zł brutto/m2,
c)    Uzupełnienie poboczy do rzędnej na remontowanym odcinku drogi: ...................... zł brutto/ m2.

Suma pozycji a, b i c podlegająca ocenie: ............................................zł brutto.
III.    Załącznik nr 3 do SIWZ  - PROJEKT UMOWY (§ 1):

Treść SIWZ przed zmianą:

Na przedmiot zamówienia składa się:
1.    Cząstkowe uzupełnienie nawierzchni drogowych grysem i emulsją asfaltową – ok. 6.400,00 m2 tj.:
a)    warstwa ścieralna asfaltobetonowa – gr. 5 cm,
b)    warstwa wiążąca asfaltobetonowa – gr. 8 cm,

2.    Wymiana i uzupełnienie nawierzchni drogowej z podbudową – 100,00 m2 tj.:
a)    warstwa ścieralna asfaltobetonowa – gr. 5 cm,
b)    warstwa wiążąca asfaltobetonowa – gr. 8 cm,
c)    warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 10 cm,
d)    warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 20 cm

Treść SIWZ po modyfikacji:

Na przedmiot zamówienia składa się:
1.    Cząstkowe uzupełnienie nawierzchni drogowych – ok. 6.400,00 m2 tj.
a)    warstwa ścieralna asfaltobetonowa – gr. 4 cm,
b)    warstwa profilowa (75 kg/m2)  – gr. 3 cm – wraz ze skropieniem,

2.    Wymiana i uzupełnienie nawierzchni drogowej z podbudową – ok.100,00 m2 tj.:
a)    warstwa ścieralna asfaltobetonowa – gr. 4 cm,
b)    warstwa wiążąca asfaltobetonowa – gr. 4 cm,
c)    warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego łamanego mechanicznie - gr. 20 cm,
3.    Uzupełnienie poboczy do rzędnej na remontowanym odcinku drogi.

IV.    Załącznik nr 3 do SIWZ  - PROJEKT UMOWY (§ 3):

Treść SIWZ przed zmianą:

2.    Ustala się na podstawie oferty stanowiącej załącznik do niniejszej umowy stawki jednostkowe m2:

a)    Cząstkowe uzupełnienie nawierzchni drogowych grysem i emulsją asfaltową (ok. 6.400,00 m2): ..................................... zł brutto/m2,
b)    Wymiana i uzupełnienie nawierzchni drogowej z podbudową (ok. 100,00 m2): .............................................. zł brutto/m2.

 

Treść SIWZ po modyfikacji:

2.    Ustala się na podstawie oferty stanowiącej załącznik do niniejszej umowy stawki jednostkowe m2:

a)    Cząstkowe uzupełnienie nawierzchni drogowych (ok. 6.400,00 m2): ..................................... zł brutto/m2,
b)    Wymiana i uzupełnienie nawierzchni drogowej z podbudową (ok. 100,00 m2): ..................................... zł brutto/m2,
c)    Uzupełnienie poboczy do rzędnej na remontowanym odcinku drogi: ...................... zł brutto/ m2.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007) Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert.

Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 26.05.2008 r. , godz. 10.00 (czasu lokalnego),

Termin otwarcia ofert: 26.05.2008 r. , godz. 10.05 (czasu lokalnego).

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Załączniki:
1.    --> pobierz (format doc)  SIWZ + Projekt umowy po modyfikacji do pobrania

 


Skarszewy, dnia 10.04.2008 r.

Ogłoszenie

Burmistrz Skarszew

ogłasza przetarg nieograniczony
poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8:
(ogłoszenie zostało opublikowane BZP w dniu 10.04.2008 r. nr 73252 - 2008)

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa oczyszczalni ścieków w Pogódkach oraz systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pogódki, Koźmin i Jaroszewy, gmina Skarszewy

Kod CPV: 74.23.20.00-4 usługi inżynierskie w zakresie projektowania

1.    Na przedmiot zamówienia składa się między innymi:

1.    Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej wraz z ustaleniem lokalizacji projektowanej oczyszczali ścieków,
2.    Ekspertyza geotechniczna podłoża,
3.    Mapy do celów projektowych,
4.    Uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
5.    Projekty budowlano wykonawcze - opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r. ze zm.) wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań - w zakresie:
a)    oczyszczalnia ścieków – 1 szt. (średniodobowa ilość ścieków 370 – 400 m3/dobę), technologia, konstrukcja, automatyka, sterowanie, zasilanie energetyczne, instalacje wewnętrzne, doprowadzenie wody, zagospodarowanie terenu,
b)    sieć kanalizacji sanitarnej:
- kanały grawitacyjne ok.  11 km,
- kanały tłoczne ok. 5,5 km,
- lokalne przepompownie ścieków – 4 szt.,
- główne przepompownie ścieków – 3 szt. (Q1 = ok. 47 m3/h, Q2 = ok. 8 m3/h, Q1 = 6,5 m3/h), technologia, konstrukcja, automatyka, sterowanie, zasilanie energetyczne, instalacje wewnętrzne, doprowadzenie wody, zagospodarowanie terenu,
6.    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury szczegółowego dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r. ze zm.),
7.    Kosztorysy inwestorskie - wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.),
8.    Zestawienie kosztorysów inwestorskich,
9.    Przedmiary robót - przez który należy rozumieć opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych,
10.    Wersja elektroniczna dla  pkt 5 – 9,
11.    Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia,
12.    Raport o oddziaływaniu na środowisko,
13.    Inne opracowania projektowe w przypadku takiej konieczności jak np. operaty wodne – prawne, przełożenie istniejących sieci energetycznych, wodnych itp.
Zaleca się wizję lokalną w terenie w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

2.    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, pokój nr 20, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: (format spakowany rar) --> pobierz
3.    Oferty należy składać najpóźniej do dnia 05.05.2008 roku do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.05 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 13;
4.    Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, nie przewiduje również zawarcia umowy ramowej;
5.    Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, jak również nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej;
6.    Termin wykonania zamówienia (całości opracowania): do 31.12.2008 r.;
7.    Kryterium oceny ofert: cena 100%;
8.    Wadium na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy, Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawców wadium;
9.    Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert);
10.    Warunki udziału wykonawców w postępowaniu i sposób dokonywania oceny:

1.    Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2.    wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.


Skarszewy, dnia 29.04.2008 r.

WPGiIE/ZP.341-02/2007

Wg rozdzielnika - wykonawcy

Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007) przekazuje wyjaśnienie dotyczące, pytań z dnia 21.04.2008 r.:

Pytanie nr 1:
1. Czy oferent, zgodnie z § 9 projektu umowy, będzie zobowiązany pełnić nadzór autorski umowy nieodpłatnie? Jeżeli tak to prosimy o uściślenie zakresu pełnienia nadzoru autorskiego np. podanie maksymalnej liczby pobytów projektanta na budowie.

Odpowiedź na pytanie:
    
Nadzór autorski pełniony będzie odpłatnie i przewiduje się do 5 wizyt na placu budowy.

Pytanie nr 2:
2. Czy termin 30.07.2008 r. opracowania koncepcji i map do celów projektowych dotyczy map geodezyjnych zarejestrowanych przez Ośrodek Geodezyjny w Starostwie Powiatowym i ZUD?.

Odpowiedź na pytanie:

Termin 30.07.2008 r. nie dotyczy map geodezyjnych zarejestrowanych przez Ośrodek Geodezyjny w Starostwie Powiatowym i ZUD.

Pytanie nr 3:
3. Prosimy o podanie planowanej liczby gospodarstw (przyłączy) objętych projektem.

Odpowiedź na pytanie:

Planuje się objęcie projektem ok. 200 gospodarstw domowych.

Pytanie nr 4:
4. Czy Gmina jest w posiadaniu terenów pod planowaną lokalizację oczyszczalni ścieków i głównych przepompowni ścieków?

Odpowiedź na pytanie:

Aktualnie Gmina Skarszewy nie jest w posiadaniu terenów pod planowaną lokalizację oczyszczalni ścieków i główne przepompownie ścieków.


Pytanie nr 5:
5. Czy były prowadzone konsultacje społeczne w kwestii planowanej budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji? Czy jest akceptacja mieszkańców do planowanej inwestycji?

Odpowiedź na pytanie:

Nie były prowadzone konsultacje społeczne, jednak istnieje akceptacja społeczna dla realizacji przedmiotowego zadania.

Pytanie nr 6:
6. Jaka powierzchnia terenów powinna być objęta opracowaniem projektowym? Prosimy o podanie szacunkowych powierzchni w hektarach

Odpowiedź na pytanie:

Opracowanie projektowym powinna być objęta zwarta zabudowa miejscowości o łącznej powierzchni ok. 70 hektarów.

Pytanie nr 7:
7. Prosimy o uściślenie treści warunków projektu umowy § 1 punkt 13 „Inne opracowania projektowe w przypadku takiej konieczności jak np. ... przełożenie istniejących  sieci energetycznych, wodnych itp.” – czy dotyczy to sytuacji w przypadku wystąpienia kolizji projektowanej sieci? Jeśli tak to prosimy o dopisanie „w przypadku kolizji”.

Odpowiedź na pytanie:

Jak w punkcie 13 przedmiotu zamówienia. Dotyczy to sytuacji w przypadku wystąpienia kolizji projektowanej sieci.

Pytanie nr 8:
8. Czy projekty branży elektrycznej zasilania elektroenergetycznego oczyszczalni ścieków lub przepompowni powinny obejmować budowę sieci elektroenergetycznych, linii napowietrznych, stacji trafo itp? Jeżeli tak to prosimy o wstępne określenie zakresu przebudowy sieci elektroenergetycznej w celu sporządzenia wyceny niezbędnych prac projektowych lub podanie warunków zasilania planowanych obiektów (oczyszczalnia, przepompownie).

Odpowiedź na pytanie:

Odpowiedź na przedmiotowe pytanie będzie możliwa i wyniknąć będzie wprost z opracowanej koncepcji prze Wykonawcę.


Skarszewy, dnia 26.03.2008 r.

Burmistrz Skarszew

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8: ogłoszenie zostało opublikowane BZP w dniu 26.03.2008 r. nr 60359 - 2008)

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Szczodrowo - Szczodrowski Młyn oraz Szczodrowo – Celmerostwo, gmina Skarszewy

Kod CPV: 45.23.21.50-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

1.    Na przedmiot zamówienia składa się między innymi:

1.    Sieć wodociągowa PCV Dz 110 – 7.495,00 mb,
2.    Przyłącza wodociągowe – 16 kpl (z rur PE Dz 40) – 421,00 mb,
3.    Hydranty przeciw pożarowe nadziemne DN 80 – 17 kpl,
4.    Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych – 480,00 m2,
5.    Pomiary powykonawcze i obsługa geodezyjna.
Zgodnie z przedmiarem robót, projektem technicznym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zaleca się wizję lokalną w terenie w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

2.    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, pokój nr 20, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: (format spakowany rar - 8MB) --> pobierz
3.    Oferty należy składać najpóźniej do dnia 28.04.2008 roku do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.05 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 13;
4.    Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, nie przewiduje również zawarcia umowy ramowej;
5.    Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, jak również nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej;
6.    Termin wykonania zamówienia: 90 dni;
7.    Kryterium oceny ofert: cena 100%;
8.    Wadium: 10.000,00 PLN;
9.    Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert),
10.  Warunki udziału wykonawców w postępowaniu i sposób dokonywania oceny:

1.    spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2.    wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych (min. 1 osoba).

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.


Skarszewy, 06.11.2007 r.

Ogłoszenie Burmistrz Skarszew

ogłasza przetarg nieograniczony
poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8:
(ogłoszenie zostało opublikowane BZP w dniu 06.11.2007 r. nr 213155 - 2007)

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 671.536,00 zł na sfinansowanie termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skarszewach

Kod CPV: 66130000-0 Usługi udzielenia kredytu

1. Zakres rzeczowy:

a) zaciągniecie (uruchomienie) kredytu w kwocie 671.536,00 zł nastąpi w jednej transzy w dniu: 01.09.2008 roku,
b) ostateczna spłata kredytu: 31.12.2017 roku według harmonogramu spłat kredytu zawartego w ogólnych warunkach umowy;
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, pokój nr 20, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: --> pobierz;
3. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 23.11.2007 roku do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 1005 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 13;
4. Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, nie przewiduje również zawarcia umowy ramowej;
5. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, jak również nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej;
6. Termin wykonania tj. uruchomienie kredytu: 01.09.2008 roku;
7. Kryterium oceny ofert: cena 100%;
8. Wadium: na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy, Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawców wadium;
9. Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert);
10. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu i sposób dokonywania oceny:

1. spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2. podpisali umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie udzielenia kredytu na realizację przedsięwzięć modernizacyjnych z premią termomodernizacyjną.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.


Skarszewy, dnia 03.10.2007 r.

Ogłoszenie
Burmistrz Skarszew

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8: (ogłoszenie zostało opublikowane BZP w dniu 03.10.2007 r. nr 182291 - 2007)

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 300.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu budowy sieci wodociągowej Szczodrowo - Wybudowanie w stronę Przerębskiej Huty oraz budowę wodociągu Godziszewo – Marianka

Kod CPV: 66130000-0 Usługi udzielenia kredytu

1. Zakres rzeczowy:

a) zaciągniecie (uruchomienie) kredytu w kwocie 300.000,00 zł nastąpi w niżej wymienionych transzach:
- do dnia 26.11.2007 roku - 225.000,00 zł
- do dnia 10.12.2007 roku  - 75.000,00 zł
b) ostateczna spłata kredytu: 30.09.2017 roku według harmonogramu spłat kredytu zawartego w ogólnych warunkach umowy
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, pokój nr 20, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego:  --> pobierz;
3. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 19.10.2007 roku do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 1005 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 13;
4. Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, nie przewiduje również zawarcia umowy ramowej;
5. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, jak również nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej;
6. Termin wykonania tj. uruchomienie kredytu: 26.11.2007 r.
7. Kryterium oceny ofert: cena 100%;
8. Wadium: na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy, Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawców wadium;
9. Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert);
10. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu i sposób dokonywania oceny:

1. spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 


Skarszewy, dnia 15.10.2007 r.


Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) przekazuje wyjaśnienie dotyczące, pytań z dnia 10.10.2007 r.:

Pytanie nr 1 z dnia 10.10.2007 r.:

1. Proszę o podanie w jakim trybie spłacane będą odsetki, miesięcznie, kwartalnie, spłacane w ostatnim dniu miesiąca, kwartału?

Odpowiedź na pytanie nr 1:
 
Odsetki od kredytu spłacane będą w trybie miesięcznym w ostatnim dniu miesiąca.

Pytanie nr 2 z dnia 10.10.2007 r.:

2. Czy Zamawiający przewiduje karencję w spłacie odsetek, czy też spłata odsetek nastąpi od miesiąca następnego po miesiącu w którym nastąpi pierwsze uruchomienie środków z kredytu?

Odpowiedź na pytanie nr 2:
 
Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek. Spłata odsetek nastąpi od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpi pierwsze uruchomienie środków kredytu.

Pytania nr 3 z dnia 10.10.2007 r.:

3. Czy dla uzyskania porównywalności ofert wyliczenie ceny powinno nastąpić przyjmując do wyliczenia termin uruchomienia środków następujące daty i kwoty:
w dniu 26.11.2007 r. kwota 225.000,00 zł
w dniu 10.12.2007 r. kwota 75.000,00 zł

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Należy przy wyliczeniu ceny oferty przyjąć powyższe daty i kwoty.


Skarszewy, dnia 19.09.2007 r.

Ogłoszenie
Burmistrz Skarszew
ogłasza przetarg nieograniczony
poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8:
(ogłoszenie zostało opublikowane BZP w dniu 19.09.2007 r. nr 170856 - 2007)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 570.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2007 rok z tytułu budowy sieci ciepłowniczej w Skarszewach
Kod CPV: 66130000-0 Usługi udzielenia kredytu
1. Zakres rzeczowy:
a) zaciągniecie (uruchomienie) kredytu w kwocie 570.000,00 zł nastąpi w niżej wymienionych transzach:
- do dnia 05.11.2007 roku - 300.000,00 zł
- do dnia 12.11.2007 roku  - 270.000,00 zł
b) ostateczna spłata kredytu: 30.06.2017 roku według harmonogramu spłat kredytu zawartego w ogólnych warunkach umowy
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, pokój nr 20, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: --> pobierz (format doc);
3. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 08.10.2007 roku do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.05 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 13;
4. Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, nie przewiduje również zawarcia umowy ramowej;
5. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, jak również nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej;
6. Termin wykonania tj. uruchomienie kredytu: 05.11.2007 r.
7. Kryterium oceny ofert: cena 100%;
8. Wadium: na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy, Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawców wadium;
9. Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert);
10. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu i sposób dokonywania oceny:
1. spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

Skarszewy, dnia 27.09.2007 r.

WPGiIE/ZP.341-09/2007

Wg rozdzielnika - wykonawcy
Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) przekazuje wyjaśnienie dotyczące, pytań z dnia 24.09.2007 r.:
Pytania 1 z dnia 24.09.2007 r.:
Proszę o podanie w jakim trybie spłacane będą odsetki, miesięcznie, kwartalnie, spłacane w ostatnim dniu miesiąca, kwartału?
Odpowiedź na pytanie 1:
Odsetki od kredytu spłacane będą w trybie miesięcznym w ostatnim dniu miesiąca.
Pytania 2 z dnia 24.09.2007 r.:
Czy Zamawiający przewiduje karencję w spłacie odsetek, czy też spłata odsetek nastąpi od miesiąca następnego po miesiącu w którym nastąpi pierwsze uruchomienie środków z kredytu?
Odpowiedź na pytanie 2:
Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek. Spłata odsetek nastąpi od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpi pierwsze uruchomienie środków kredytu.
Pytania 3 z dnia 24.09.2007 r.:
Proszę o wyjaśnienie zapisu punktu XII SIWZ punkt 2. Cena podana w ofercie nie może być stała w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia, gdyż na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ wyliczenie ceny nastąpi na podstawie zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 3 M. Stała w całym okresie kredytowania i nie podlegająca zmianom może być jedynie marża banku.
Oprocentowanie będzie stałe w okresach trzymiesięcznych (zmienna stawka WIBOR 3M {zmiana co trzy miesiące} + stała marża banku).
 
Odpowiedź na pytanie 3:
Zapis cytowanego punktu SIWZ odnosi się jedynie do narzutów dokonywanych przez Wykonawców w związku z udzieleniem danego kredytu tj. jednorazowa prowizja, marża, nie natomiast do zmiennych takich WIBOR 3M.
Pytania 4 z dnia 24.09.2007 r.:
Czy dla uzyskania porównywalności ofert wyliczenie ceny powinno nastąpić przyjmując do wyliczenia termin uruchomienia środków następujące daty i kwoty:
w dniu 05.11.2007 r. kwota 300.000,00 zł
w dniu 12.11.2007 r. kwota 270.000,00 zł
Odpowiedź na pytanie 4:
Należy przy wyliczeniu ceny oferty przyjąć powyższe daty i kwoty.


Skarszewy, dnia 03.08.2007 r.

Burmistrz Skarszew

ogłasza przetarg nieograniczony
poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8:
(ogłoszenie zostało opublikowane BZP w dniu 03.08.07 r. nr 133687 - 2007)

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Szczodrowie
w kierunku Przerębskiej Huty, gmina Skarszewy

Kod CPV: 45.23.21.50-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

1. Zakres rzeczowy:

a) Sieć wodociągowa PCV Dz 110 – 3.084,00 mb,
b) Sieć wodociągowa PCV Dz 90 – 742,00 mb,
c) Przyłącza wodociągowe – 19 kpl (z rur PE Dz 40) – 236,00 mb,
d) Hydranty przeciw pożarowe nadziemne DN 80 – 14 kpl,
e) Pomiary powykonawcze i obsługa geodezyjna.
Zgodnie z przedmiarem robót, projektem technicznym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zaleca się wizję lokalną w terenie w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, pokój nr 20, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: format spakowany rar (11MB) --> Szczodrowo.rar,
3. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 03.09.2007 roku do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 1005 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 13;
4. Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, nie przewiduje również zawarcia umowy ramowej;
5. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, jak również nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej;
6. Termin wykonania zamówienia: 45 dni;
7. Kryterium oceny ofert: cena 100%;
8. Wadium: 6.000,00 PLN;
9. Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert),
10. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu i sposób dokonywania oceny:

1. spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2. wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych (min. 1 osoba).

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.


Skarszewy, dnia 28.08.2007 r.
WPGiIE/ZP.341-08/2007
Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) przekazuje wyjaśnienie dotyczące, pytania z dnia 28.08.2007 r.:
Pytanie:
(...) zwraca się z prośbą o uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o informację, na podstawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, która część zadania (procentowo) związana jest z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Informacja ta jest niezbędna do prawidłowej wyceny brutto i złożenia oferty zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku VAT.

Odpowiedź na pytanie:
 
Burmistrz Skarszew  w związku z art. 146 ust. 1 ust. 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z 2004 r. ze zm.) informuje, że inwestycja objęta postępowaniem pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Szczodrowie w kierunku Przerębskiej Huty, gmina Skarszewy” jest związana z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu w 100%, a tym samym odpowiada warunkom stawianym dla inwestycji objętych 7% stawką podatku VAT.

karszewy, dnia 10.07.2007 r.
Burmistrz Skarszew
ogłasza przetarg nieograniczony
poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8:
(ogłoszenie zostało opublikowane BZP w dniu 10.07.07 r. nr 115959 - 2007)
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przydomowej oczyszczalni ścieków dla 8 budynków mieszkalnych w Mirowie, gmina Skarszewy
1. Zakres rzeczowy:
1. Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r. z zm.), obejmującej:
a) Prace przedprojektowe: inwentaryzacja obiektu (architektoniczno – budowlaną oraz instalacyjną) oraz ekspertyzę stanu technicznego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania dokumentacji,
b) Koncepcję programową wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów realizacji inwestycji zawierającym koszty zgodnie ze złożoną ofertą, która po akceptacji przez Zamawiającego będzie podstawą do opracowania projektu technicznego,
c) Projekt budowlany wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia i pozwolenia na budowę,
d) Kompletny projekt wykonawczy,
e) Przedmiar robót,
f) Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót.
g) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę.
2. Roboty przygotowawcze i organizacyjne placu budowy.
3. Roboty budowlane wg opracowanej dokumentacji technicznej.
4. Likwidacja i utylizacja osadnika gnilnego.
5. Nadzór autorski.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, pokój nr 20, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: do pobrania format rar mirowo.rar
3. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 07.08.2007 roku do godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 1005 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 13;
4. Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, nie przewiduje również zawarcia umowy ramowej;
5. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, jak również nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej;
6. Termin wykonania zamówienia: 100 dni;
7. Kryterium oceny ofert: cena 100%;
8. Wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawców wadium,
9. Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert),
10.Warunki udziału wykonawców w postępowaniu i sposób dokonywania oceny:
 1. spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2. wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali jako główny wykonawca budowlany, co najmniej jedno przedsięwzięcie budowlane (budowa przydomowej oczyszczalni ścieków) o charakterze trudności wykonania takim samym lub szerszym jak zamówione roboty (oczyszczalnia obsługująca min. 60 mieszkańców),
3. wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (min. jedna osoba),
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

Skarszewy, dnia 02.08.2007 r.
WPGiIE/ZP.341-07/2007
Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) przekazuje wyjaśnienie dotyczące, pytania z dnia 26.07.2007 r.:
Pytanie dnia 26.07.2007 r.:
1. Jaką stawkę VAT przewiduje inwestor do zastosowania w w/w zadaniu.
Odpowiedź na pytanie:
 
Prace „projektowe” określone w dziale IV SIWZ pkt 1 ppkt 1 – 22%
Roboty budowlane określone w dziale IV SIWZ pkt 1 ppkt 2 – 4 – 7%

Skarszewy, dnia 02.08.2007 r.
WPGiIE/ZP.341-07/2007
Dot. zaprojektowania i wykonania robót budowlanych przydomowej oczyszczalni ścieków dla 8 budynków mieszkalnych w Mirowie, gmina Skarszewy
Burmistrz Skarszew, działając na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zakres modyfikacji jest następujący:
SIWZ rozdział IX SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia
Oferta powinna składać się z:
1) formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ,
2) oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,
3) zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII niniejszej specyfikacji.
W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Skarszewy, dnia 26.07.2007 r.
WPGiIE/ZP.341-07/2007

Wg rozdzielnika - wykonawcy
Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) przekazuje wyjaśnienie dotyczące, pytaniami z dnia 24.07.2007 r.:
Pytania z dnia 24.07.2007 r.:
1. Czy Inwestor dopuszcza możliwość zastosowania oczyszczalni na złożu.
2. Jakie są miesięczne zużycia wody mieszkańców dla których przygotowywana jest oczyszczalnia.

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Stosowanie możliwe jest tylko oczyszczalni w oparciu o metodę niskoobciążonego osadu czynnego.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Miesięczne zużycie wody mieszkańców objętych projektowaną oczyszczalnia wynosi ok. 220 m3.

Skarszewy, dnia 23.07.2007 r.
 
Wykonawcy wg rozdzielnika
 
dot. zaprojektowania i wykonania robót budowlanych przydomowej oczyszczalni ścieków dla 8 budynków mieszkalnych w Mirowie, gmina Skarszewy
          
Burmistrz Skarszew, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Zakres modyfikacji jest następujący:
 
SIWZ DZIAŁ V. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
   1. Termin wykonania prac określonych w dziale IV SIWZ pkt 1 ppkt 1: maksymalnie 120 dni (licząc od dnia podpisania umowy).
SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz oferty) pkt 2 lit. a:
 
a)      .......................... - termin wykonania prac „projektowych” określonych w dziale IV SIWZ pkt 1 ppkt 1 (maksymalnie 120 dni - licząc od dnia podpisania umowy),
 
SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) § 2 pkt 1 lit. a:
 
a)      .......................... - termin wykonania prac „projektowych” określonych w § 1 pkt 1 (maksymalnie 120 dni - licząc od dnia podpisania umowy),
 
W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.
Skarszewy, dnia 08.06.2007 r.
Ogłoszenie
Burmistrz Skarszew
ogłasza przetarg nieograniczony
poniżej 60.000 Euro - procedura podprogowa na:
(ogłoszenie zostało opublikowane na stronach portalu UZP w dniu 08.06.07 r.)
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarszewy
Kod CPV: 74251000-3
1. Zakres rzeczowy:
a) Opracowanie projektu studium w formie graficznej określającej uwarunkowania, ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, a także granice obszarów:
- skala opracowania 1:10000,
- na podkładach mapy topograficznej,
- forma papierowa (2 egzemplarze w tym 1 wraz z oprawą umożliwiającą zawieszenie i prezentację),
- forma elektronicznej w jednym z formatów (jpg, tiff) z zachowanie skali 1:10000 na płycie CD w 1 egzemplarzu.
b) Opracowanie projektu studium w formie tekstowej:
- Cześć tekstowa określająca uwarunkowania, kierunki zagospodarowania, uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę studium w 3 egzemplarzach w trwałej oprawie (forma papierowa) oraz 1 egzemplarz na płycie CD (format Word),
- Cześć tekstowa zawierająca dokumentacje formalną – prawną oraz inne dokumenty towarzyszące w 3 egzemplarzach w trwałej oprawie (forma papierowa) oraz 1 egzemplarz na płycie CD (format Word, jpg).
c) Pozyskanie na własny koszt wszelkich materiałów wyjściowych (w tym podkładów i wypisów z rejestru gruntów) z wyjątkiem materiałów przekazanych przez zamawiającego tj.:
- Obowiązujące studium w formie graficznej w skali 1:10000 (wersja papierowa) i opisowej (wersja papierowa),
- Obowiązujące miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, rysunki i część opisowa (wersja papierowa),
- Aktualne materiały dotyczące opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rysunki i część opisowa (wersja papierowa),
- Obowiązujące decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (wersja papierowa),
- Obowiązujące decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Wnioski do studium.
d) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, oraz opracowań dodatkowych,
e) Nadzór nad stroną proceduralną do czasu przedstawienia projektu studium Radzie Miejskiej do uchwalenia (w tym udział w dyskusji publicznej),
f) Przeprowadzenia łącznie 5 prezentacji multimedialnych (za pomocą m.in. programu PowerPoint) i konsultacji na forum komisji branżowych Rady Miejskiej i Radzie Miejskiej.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, pokój nr 20, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: format spakowany rar Studium.rar
3. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 28.06.2007 roku do godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 1005 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 13;
4. Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, nie przewiduje również zawarcia umowy ramowej;
5. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, jak również nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej;
6. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 28.12.2007 r. (do wyłożenia do publicznego wglądu);
7. Kryterium oceny ofert: cena 100%;
8. Wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawców wadium,
9. Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert),
10. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu i sposób dokonywania oceny:
1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) w okresie ostatnich trzech lat opracowali co najmniej 1 projekt studium, porównywalne z przedmiotem zamówienia,
3) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi wymagane uprawienia, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności głównego projektanta planu do Izby Urbanistów który posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w samodzielnym projektowaniu przestrzeni, wraz z umową dokumentującą jego zatrudnienie w przedsiębiorstwie wykonawcy,
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

 

 

 

 


Ogłoszenie
Burmistrz Skarszew
ogłasza przetarg nieograniczony
poniżej 60.000 Euro - procedura podprogowa na:
(ogłoszenie zostało opublikowane na stronach portalu UZP w dniu 23.05.07 r.)
Wykonanie nawierzchni drogi na osiedlu Sikorskiego
w Skarszewach
Kod CPV: 45233220-7
1. Zakres rzeczowy:
(KNR 0231-0312-01) Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej na istniejącej podbudowie betonowej o grubości 4 cm – 1900 m2
Zaleca się wizję lokalną w terenie.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, pokój nr 20, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: plik spakowany, format rar (50KB) Sikorskiego_nawierzchnia.rar;
3. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 05.06.2007 roku do godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 1005 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 13;
4. Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, nie przewiduje również zawarcia umowy ramowej;
5. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, jak również nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej;
6. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 14 dni (licząc od dnia przekazania placu budowy);
7. Kryterium oceny ofert: cena 100%;
8. Wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawców wadium,
9. Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert),
10. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu i sposób dokonywania oceny:
1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do sprawowania funkcji kierownika budowy w zakresie robót drogowych (min. jedna osoba),
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.
Skarszewy, dnia 31.05.2007 r.

WPGiIE/ZP.341-05/2007
Wg rozdzielnika - wykonawcy
Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) przekazuje wyjaśnienie dotyczące, pytania z dnia 30.05.2007 r. :
 1. Jaka powinna być grubość warstwy wyrównującej (dot. pozycji 1 przedmiaru)?
Odpowiedź:

Grubość warstwy wyrównującej z mieszanki mineralno – bitumicznej powinna wynosić 3 cm.


Skarszewy, dnia 28.05.2007 r.
WPGiIE/ZP.341-05/2007
Wg rozdzielnika - wykonawcy
Dot. postępowania w sprawie „Wykonania nawierzchni drogi na osiedlu Sikorskiego w Skarszewach”
Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) przekazuje wyjaśnienie dotyczące, pytań z dnia 25.05.2007 r. :
 1. Po dokonaniu wizji w terenie (...) stwierdza konieczność wykonania regulację krawężników i urządzeń podziemnych oraz ułożenie warstwy wyrównawczej na w/w odcinku. W związku z powyższym prosimy o przesłanie nowego przedmiaru robót.
Odpowiedź:
Burmistrz Skarszew, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zakres modyfikacji jest następujący:
 1. SIWZ pkt IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie:
 1. (KNR 0231-0108-02) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną – 498,36 m2,
 2. (KNR 0231-1201-02) Przestawienie krawężników betonowych wystających – 30 mb,
 3. (KNR 0231-1406-02) Regulacja pionowa studzienek – kratek ściekowych ulicznych – 2 szt.,
 4. (KNR 0231-0312-01) Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej na istniejącej podbudowie betonowej o grubości 4 cm – 1255,50 m2.
2. SIWZ - Projekt umowy § 1 Przedmiot umowy:
Zakres rzeczowy:
 1. (KNR 0231-0108-02) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną – 498,36 m2,
 2. (KNR 0231-1201-02) Przestawienie krawężników betonowych wystających – 30 mb,
 3. (KNR 0231-1406-02) Regulacja pionowa studzienek – kratek ściekowych ulicznych – 2 szt.,
 4. (KNR 0231-0312-01) Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej na istniejącej podbudowie betonowej o grubości 4 cm – 1255,50 m2.
Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:
Termin składania ofert: 06.06.2007 r. , godz. 10.00 (czasu lokalnego),
Termin otwarcia ofert: 06.06.2007 r. , godz. 10.05(czasu lokalnego).
W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Skarszewy, dnia 21.05.2007 r.
Ogłoszenie
Burmistrz Skarszew
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 Euro na:
(ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w BZP w dniu 21.05.2007 r.)
Budowa kolektora deszczowego i nawierzchni
ulic Cisowej i Rzemieślniczej w Skarszewach
Kod CPV: 45233120-6
Kod CPV: 45231000-5
1. Zakres rzeczowy:
I. Budowa kanalizacji deszczowej:
a) kanalizacja z rur PCV 200 x 5,9 - 156,5 mb,
b) kanalizacja z rur PCV 315 x 9,2 - 140,0 mb,
c) kanalizacja z rur PCV 400 x 11,7 - 570,5 mb,
d) studzienki rewizyjne Ø 1200 mm - 7 szt.
e) studzienki rewizyjne Ø 1400 mm - 19 szt.
II. Budowa nawierzchni ulic:
a) podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm - 5.572,9 m2,
b) podbudowa z kruszywa łamanych gr. 15 cm - 5.572,9 m2,
c) nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej
(warstwa wiążąca 6 cm, warstwa ścieralna 4 cm) - 5.572,9 m2,
d) chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
(na podsypce cementowo – piaskowej) - 924,7 m2,

2. Pomiary powykonawcze i obsługa geodezyjna - 1 kpl.

Zgodnie z przedmiarem robót, projektem technicznym, specyfikacją techniczna. Zaleca się wizję lokalną w terenie.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, pokój nr 20, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: format spakowany - zip (9,0MB) Budowa kolektora deszczowego i nawierzchni ;
3. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 26.06.2007 roku do godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 1005 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 13;
4. Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, nie przewiduje również zawarcia umowy ramowej;
5. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, jak również nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej;
6. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 90 dni (licząc od dnia przekazania placu budowy);
7. Kryterium oceny ofert: cena 100%;
8. Wadium: 25.000 zł;
9. Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert),
10.Warunki udziału wykonawców w postępowaniu i sposób dokonywania oceny:
1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali jako główny wykonawca budowlany, co najmniej dwa przedsięwzięcia budowlane (budowa kolektora sanitarnego, budowa nawierzchni mineralno - bitumicznej) o charakterze trudności wykonania takich samych jak zamówione roboty (kolektor sanitarny min. 3.000,00 mb, nawierzchnia mineralno – bitumicznej min. 5.000,00 m2),
3) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do sprawowania funkcji kierownika budowy w zakresie robót drogowych (min. jedna osoba), w zakresie robót sanitarnych zewnętrznych (min. jedna osoba),
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

Skarszewy, dnia 21.06.2007 r.
WPGiIE/ZP.341-04/2007
Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) przekazuje wyjaśnienie dotyczące, pytania z dnia 19.06.2007 r. oraz pytania z dnia 21.06.2007 r.:
Pytanie z dnia 19.06.2007 r.:
(...) zwraca się z prośbą o podanie stawki podatku VAT na zadanie j.w. (Budowa kolektora deszczowego i nawierzchni ulic Cisowej i Rzemieślniczej w Skarszewach).
Odpowiedź:
Należy przyjąć stawkę VAT 22%.
Pytanie z dnia 21.06.2007 r.:
(...) zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat stawki VAT (7% czy 22%), jaką należy zastosować w kosztorysie ofertowym na „Budowę kolektora deszczowego i nawierzchni ulic Cisowej i Rzemieślniczej w Skarszewach”.
Odpowiedź:
Należy przyjąć stawkę VAT 22%.

Skarszewy, dnia 18.06.2007 r.
WPGiIE/ZP.341-04/2007

Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) przekazuje wyjaśnienie dotyczące, pytania z dnia 14.06.2007 r. :
Dlaczego Zamawiający żąda od oferentów wykazaniem się doświadczeniem w wykonaniu robót nie stanowiących przedmiotu przetargu (budowa kolektora sanitarnego – min. 3.000 mb)? Zakres rzeczowy tego zadania to budowa: 870 mb kanalizacji deszczowej i 5570 m2 nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej. W związku z powyższym prosimy o skorygowanie zapisu SIWZ pkt VII ppkt 7.
Odpowiedź:
Według Zamawiającego pojęcie kolektora sanitarnego obejmuje przewody, którymi odprowadzane są ścieki, a więc zarówno wody odpadowe lub roztopowe.

Skarszewy, dnia 13.06.2007 r.
WPGiIE/ZP.341-04/2007
Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) przekazuje wyjaśnienie dotyczące, pytania z dnia 12.06.2007 r. :
 1. Zakres robót branży drogowej oraz kanalizacji deszczowej ujęty w przedstawionej dokumentacji projektowej jest znacznie rozszerzony w stosunku do odpowiednich przedmiarach robót. Prosimy o ustosunkowanie się, czy podane w przedmiarach ilości są prawidłowe.
Odpowiedź:
Gmina Skarszewy realizuje kolejny etap budowy kolektora deszczowego i nawierzchni ulic na osiedlu Kleszczewskim. Ogłoszone postępowanie dotyczy budowy kolektora deszczowego i nawierzchni jedynie dwóch ulic: Cisowej i Rzemieślniczej. Natomiast zamieszczony projekt obejmuje swym zakresem całe osiedle. Dlatego przy przygotowywaniu oferty należy brać pod uwagę jedynie ten zakres, który jest objęty tym konkretnym postępowaniem i do którego odnosi się zamieszczony przedmiar robót, czyli ulicy Cisowej i Rzemieślniczej.

Skarszewy, dnia 11.05.2007 r.

Burmistrz Skarszew
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 Euro na:
(ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w BZP w dniu 11.05.2007 r.)

Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z montażem 2 węzłów cieplnych w miejscowości Skarszewy
Kod CPV: 45331000-6
Kod CPV: 40330000-4
Kod CPV: 45310000-3
1. Zakres rzeczowy:
a) Montaż rur preizolowanych Ø do 76,1/140 mm - 500,00 mb,
b) Montaż rur preizolowanych Ø do 88,9/160 mm - 283,00 mb,
c) Montaż rur preizolowanych Ø do 114,3/200 mm - 620,00 mb,
d) Montaż węzłów cieplnych
(wraz z niezbędną instalacją elektryczną) - 2 kpl.
e) Pomiary powykonawcze i obsługa geodezyjna - 1 kpl.
Zgodnie z przedmiarem robót, projektem technicznym. Zaleca się wizję lokalna w terenie.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, pokój nr 20, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: format rar http://www.skarszewy.pl/zamowienia/rozbudowa_sieci_cieplnej.rar (4,2MB)
3. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 29.06.2007 roku do godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 1005 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 13;
4. Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, nie przewiduje również zawarcia umowy ramowej;
5. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, jak również nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej;
6. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 65 dni (licząc od dnia przekazania placu budowy);
7. Kryterium oceny ofert: cena 100%;
8. Wadium: 13.000 zł;
9. Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert),
10. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu i sposób dokonywania oceny:
1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali jako główny wykonawca budowlany, co najmniej dwa przedsięwzięcia budowlane (budowa rurociągu z rur preizolowanych) o charakterze trudności wykonania takich samych jak zamówione roboty (każde przedsięwzięcie budowlane o długości min. 1.000 mb),
3) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do sprawowania funkcji kierownika budowy w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych (min. jedna osoba),
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.
Skarszewy, dnia 04.07.2007 r.
Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) przekazuje wyjaśnienie dotyczące, pytania z dnia 02.07.2007 r. :
Pytanie:
Jaki należy doliczyć podatek VAT?
Odpowiedź:
Należy przyjąć stawkę podatku VAT 22 %

Skarszewy, dnia 02.07.2007 r.

Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) przekazuje wyjaśnienie dotyczące, pytań z dnia 20.06.2007 r. oraz z dnia 27.06.2007 r. :
Pytanie nr z dnia 20.06.2007 r.:
Jednocześnie prosimy o informacje odnośnie ilości wykopów. W przedmiarze w poz. 43 i 44 jest informacja o wykonaniu wykopów (w80%) mechanicznie tj. 650 m3 i ręcznie (20%) w ilości 650 m3, natomiast zasypanie wykopów – w ilości 650 m3 (poz. Przedmiaru nr 48). Przedmiar robót nie uwzględnia wywózki gruntu (ilość podsypki) i na jaką odległość. W przedmiarze nie uwzględniono kosztów rozbiórki oraz odtworzenia terenu nawierzchni gruntowej, asfaltowej, brukowej i z płyt betonowych. Nie ujęto kosztów utylizacji gruzu betonowego, asfaltu itp. Nie ujęto w kosztu badania spawów, płukania i uruchomienia sieci ciepłowniczej, wykonania kładek dla pieszych, zabezpieczenia wykopów, kosztów zajęcia pasa drogowego. Nie uwzględniono kosztu wycinki drzew i krzewów.
Jednocześnie prosimy o informację czy sieć ciepłownicza w pkt. 29 (projektu tech.) winna być zakończona zaworem oraz pokrywą. Jeśli tak, to w poz. Przedmiaru nr 35 wino być uwzględnione montaż 6 szt. Zaworów (jest 4 szt.). Nadmieniamy, że przedmiarze robót na wykonanie modernizacji instalacji 2 – ch węzłów c.o. nie uwzględniono kosztu wykonania spawów. Prosimy o pilne ustosunkowanie się do naszych uwag oraz o informację czy ww. koszty powinny być ujęte przez nas, w kosztorysie ofertowym.
Odpowiedź:
Należy uwzględnić wywózkę nadmiaru gruntu z wykopu w ilości równej ilości podsypki, na odległość do 1 km. Koszty dotyczące rozbiórki, odtworzenia nawierzchni, jak też utylizacji betonu i asfaltu należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym, a co zatem idzie i w samej cenie ofertowej. Kwestie organizacji ruchu, a w związku z tym ewentualną budowę kładki dla pieszych, rozstrzyga wykonawca poprzez uzgodnienie organizacji robót. Zamawiający nie widzi potrzeby budowy kładek dla pieszych. Zakończenie sieci ciepłowniczej powinno być wykonane w taki sposób, aby możliwa była dalsza rozbudowa sieci przewidziana projektem.
Pytanie nr z dnia 27.06.2007 r.:
Zwracamy się z pytaniem, badania spoin radiologicznie (nr poz. Koszt 39, 40, 41). Kto wykonuje te badania?
Odpowiedź:
Badania te wykonuje wykonawca na własny koszt.

Skarszewy, dnia 29.06.2007 r.
WPGiIE/ZP.341-03/2007
Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) przekazuje wyjaśnienie dotyczące, pytania z dnia 27.06.2007 r. :
Pytanie nr 1:
W jaki sposób można uzyskać wgląd do projektu technicznego i specyfikacji technicznej gdyż zamieszczony na stronie internetowej SIWZ nie zawiera dokładnych danych.
Odpowiedź:
Zamawiający nieodpłatnie przekaże, każdemu zainteresowanemu Wykonawcy kserokopię niezbędnej, w zakresie prowadzonego postępowania, dokumentacji technicznej.
Pytanie nr 2:
Czy zamawiający posiada projekt zieleni ze szczegółowym określeniem drzewostanu podlegającego wycince – wyniki wizji lokalnej wskazują na częściową zbieżność trasy ciepłociągu i linii drzew. Kto występuję o pozwolenie na ewentualne wycinkę i ponosi koszty administracyjne ewentualnej wycinki?
Odpowiedź:
Nie posiada. W przypadku kolizji trasy z istniejącym zadrzewieniem, Zamawiający wyda decyzję o wycince ni pobierając żadnych opłat administracyjnych.
Pytanie nr 3:
W przedmiarze dotyczącym ciepłociągu 2.2. Roboty towarzyszące – roboty ziemne zostały podzielone na mechaniczne i ręczne w stosunku 80 % (650 m3) : 20 % (650m3). W wizji lokalnej wynika, że ze względu na lokalizację większość robót należy wykonywać w systemie ręcznym. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kalkulacji na 100 % robót ręcznych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany kalkulacji na 100% udziału robót ręcznych w robotach ziemnych.
Pytanie nr 4:
W przedmiarze nie znalazły się pozycje dotyczące rozbiórki i odtworzenia nawierzchni. W jaki sposób należy ująć koszty w/w prac?
Odpowiedź:
Koszty dotyczące rozbiórki i odtworzenia nawierzchni należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym, a co zatem idzie i w samej cenie ofertowej.
Pytanie nr 5:
Na stronie 9 SIWZ do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, w tym samym zdaniu mowa jest o kosztorysie szczegółowym. Jaki kosztorys ma być dołączony do oferty?
Odpowiedź:
Należy dołączyć kosztorys ofertowy. Winno być:
„kosztorysu ofertowego (kosztorys ofertowy winien być opracowany na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej - roboty, dla których nie zostaną wystawione przez oferenta ceny, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach wymienionych w kosztorysie ofertowym; w cenach jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej przedkładanych przez wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania)”.
Pytanie nr 6:
SIWZ str 3 – termin wykonania 65 dni
Formularz oferty pkt 2 – termin wykonania 45 dni
Projekt umowy § 16 – termin wykonania 65 dni
W jakim maksymalnie terminie mają być zrealizowane budowy?
Odpowiedź:
Termin wykonania maksymalnie 65 dni - licząc od dnia przekazania placu budowy.
Pytanie nr 7:
W związku z koniecznością podania ceny brutto, prosimy o oświadczenie zamawiającego ile procent z wykonywanych robót dotyczy budownictwa mieszkaniowego??
Odpowiedź:
Zamawiający oświadcza, że przedmiotowa inwestycja związana jest z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu w 50%.

Skarszewy, dnia 26.06.2007 r.
WPGiIE/ZP.341-03/2007
Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) przekazuje wyjaśnienie dotyczące, pytania z dnia 21.06.2007 r. :
Pytanie:
Zwracam się z prośbą wyjaśnienie zestawienia materiałowego na rury i pozostałe materiały . Ilość zamówionych rur i pozostałych materiałów nie jest zgodna z książką przedmiarów.
Odpowiedź:
Gmina Skarszewy w przedmiotowym postępowaniu realizuje jeden z etapów całości zadania dotyczącego kompleksowej modernizacji sieci cieplnej oraz modernizacji kotłowni na terenie miasta Skarszewy. Ogłoszone postępowanie dotyczy jedynie częściowej rozbudowy sieci ciepłowniczej wraz z montażem 2 węzłów cieplnych. Natomiast załączone zestawienie materiałowe dotyczy całości zadania.
Ponadto Burmistrz Skarszew, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pozycji „Przedmiar robót”:
Nr poz. koszt.
Podstawa
Skrócony opis pozycji kosztorysowej
Jest
Winno być
1
KNR – W 2-20
0501-02
Montaż rur preizol. o śr do 76/1/140 mm
500
552
4
KNR – W 2-20
0505-04
Montaż muf o śr. rury osłonowej 140 mm i zew. rury stal do 76,1 mm
134
98
6
KNR – W 2-20
0506-01
j.w. lecz śr rury osłonowej 200 mm i rury stal. do 114,3 mm
36
72
7
KNR – W 2-20
0505-04
j.w. lecz śr rury osłonowej 140 mm i rury stal. do 76,1 mm do kompensatorów
6
4
8
KNR – W 2-20
0505-05
j.w. lecz śr rury osłonowej 160 mm i rury stal. do 88,9 mm do kompensatorów
2
4
9
KNR – W 2-20
0505-05
j.w. lecz śr rury osłonowej 200 mm i rury stal. do 114,3 mm do kompensatorów
2
4
10
KNR – W 2-20
0505-01
Montaż muf teowych 90 - 90
2
0
11
KNR – W 2-20
0505-02
Montaż muf teowych 110 - 100
2
0
12
KNR – W 2-20
0505-04
Montaż muf teowych 140 - 90
12
0
13
KNR – W 2-20
0505-04
Montaż muf teowych 140 - 110
2
0
15
KNR – W 2-20
0506-01
Montaż muf teowych 200 - 90
4
0
19
KNR – W 2-20
0509-06
Montaż kolan rura osłonowa do 110
10
0
20
KNR – W 2-20
0510-03
Montaż kolan Fi 65 rura osłonowa do 140
36
22
21
KNR – W 2-20
0510-06
Montaż kolan Fi 80 rura osłonowa do 160
6
4
22
KNR – W 2-20
0510-09
Montaż kolan Fi 100 rura osłonowa do 200
6
8
33
KNR – W 2-20
0301-02
Zawory odcinające kulowe d= 26,9 mm
2
0
34
KNR – W 2-20
0301-02
Zawory odcinające kulowe d= 33,7 mm
2
0
39
KNR – W 2-20
0503-02
Spawanie ręczne gazowe do Fi 40. Spoiny badane radiologicznie
190
0
40
KNR – W 2-20
0503-02
Spawanie ręczne gazowe do Fi 80. Spoiny badane radiologicznie
520
136
41
KNR – W 2-20
0504-02
Spawanie ręczne gazowe do Fi 100. Spoiny badane radiologicznie
98
82
47
KNR – W 2-18
0511-03
Wykonanie podłoża oraz obsypki rur
156 m3
245 m3
50
KNR – W 2-19
0112-01
Wykonanie przycisków rur (lub ułożenia rur osłonowych)
27
66
51
KNR – W 2-19
0119-02
Rury ochronne o śr. 200 mm (w pt. 250 mm)
14,5
38
52
KNR – W 2-19
0119-03
Rury ochronne o śr. 250 mm
14
28
Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:
Termin składania ofert: 09.07.2007 r. , godz. 10.00 (czasu lokalnego),
Termin otwarcia ofert: 09.07.2007 r. , godz. 10.05 (czasu lokalnego).
W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Skarszewy, dnia 25.05.2007 r.
WPGiIE/ZP.341-03/2005
Wg rozdzielnika - wykonawcy
Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) przekazuje wyjaśnienie dotyczące, pytań z dnia 24.05.2007 r. :

1. Czy można zastosować materiały preizolowane ZPU Międzyrzecz z kształtkami prefabrykowanymi i mufami NT?

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający nie określa producenta.

2. Jakie są wymagania co do badania spawów:

- 100 % bez próby ciśnieniowej
- 10 % z próbą ciśnieniową rurociągu.
Odpowiedź:
100% badania spawów bez próby ciśnieniowej.

Skarszewy, dnia 30.05.2007 r.
WPGiIE/ZP.341-03/2007
Wg rozdzielnika - wykonawcy

Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z 2006 r. ze zm.) przekazuje wyjaśnienie dotyczące, pytania z dnia 30.05.2007 r. :

 1. Czy dopuszcza się zastosowanie systemu monitoringu węzłów cieplnych innych niż w dokumentacji technicznej np. system zdalnego nadzoru i zbierania danych PMS firmy Infracorr, który obsługiwany jest drogą internetową, a nie radiową?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu monitoringu węzłów cieplnych (np. obsługiwanego drogą internetową).


Skarszewy, dnia 05.04.2007 r.

Ogłoszenie
Burmistrz Skarszew

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na:

Budowę nawierzchni ulicy Polnej i Bednarskiej w miejscowości Skarszewy

1. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie:

a) Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni drogowych - 1275,00 m2,
b) Wykonanie podbudowy - 1540,56 m2,
c) Wykonanie nawierzchni ulicy z kostki betonowej (gr. 8 cm)
na podsypce cementowo – wapiennej - 1540,56 m2,
d) Odwodnienie ulicy Polnej i Bednarskiej - 148,00 mb.
e) Pomiary powykonawcze i obsługa geodezyjna - 1 kpl.

Zgodnie z przedmiarem robót, projektem technicznym, specyfikacją techniczną. Zaleca się wizję lokalna w terenie.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, pokój nr 20, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: http://www.skarszewy.pl/zamowienia/droga_polna_bednarska.zip; (38MB)

3. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 23.04.2007 roku do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.05 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 13;

4. Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, nie przewiduje również zawarcia umowy ramowej;
5. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, jak również nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej;
6. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie. 90 dni - licząc od dnia przekazania placu budowy;
7. Kryterium oceny ofert: cena 100%;
8. Wadium: 5.000,00 zł;
9. Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert);
10. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
oraz:
e) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali, co najmniej dwa przedsięwzięcia budowlane (budowa nawierzchni z kostki betonowej) o charakterze trudności wykonania takich samych jak zamówione roboty (każde przedsięwzięcie budowlane o powierzchni min. 1.500 m2),
f) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do sprawowania funkcji kierownika budowy w zakresie robót drogowych (min. jedna osoba).

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania


Skarszewy, dnia 20.10.2006 r.

Ogłoszenie
Burmistrz Skarszew


ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na:

Budowę linii kablowej oświetlenia ścieżki rowerowej w Wolnym Dworze

Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie:
a) linii kablowej YAKY 4x25 mm2,
b) montaż słupów stalowych ocynkowanych - 26 szt.,
c) montaż opraw oświetleniowych – 26 szt.,
d) zasilenie sieci,
e) pomiary powykonawcze i obsługa geodezyjna.
Zgodnie z przedmiarem robót, projektem technicznym. Zaleca się wizję lokalna w terenie.
- Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, pokój nr 20, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: wersja do pobrania spakowana .rar ---> Oświetlenie_ścieżki.rar

- Oferty należy składać najpóźniej do dnia 31.10.2006 roku do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.05 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 13;

- Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, nie przewiduje również zawarcia umowy ramowej;

- Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, jak również nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej;
- Termin wykonania zamówienia: maksymalnie. 20 dni - licząc od dnia przekazania placu budowy;

- Kryterium oceny ofert: cena 100%;

- Wadium: 2.000,00 zł;

- Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert),

- Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy
oraz:
e. wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do sprawowania funkcji kierownika budowy w zakresie robót elektrycznych (min. jedna osoba).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.


Skarszewy, dnia 03.10.2006 r.

Ogłoszenie
Burmistrz Skarszew


ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 733.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2006 rok z tytułu realizacji inwestycji.

Kod CPV: 66130000-0


Zakres rzeczowy:

1) uruchomienie kredytu w kwocie 733.000,00 zł nastąpi w następujących transzach:
a) 09.11.2006 r. – 62.000,00 zł,
b) 13.11.2006 r. – 260.000,00 zł,
c) 20.11.2006 r. – 300.000,00 zł,
d) 27.11.2006 r. – 111.000,00 zł
2) ostateczna spłata kredytu: 31.10.2016 r. – według harmonogramu spłat kredytu zawartego w ogólnych warunkach umowy.

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, pokój nr 20, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: wersja do pobrania .doc ---> Specyfikacja_kredyt_733.000.doc

- Oferty należy składać najpóźniej do dnia 20.10.2006 roku do godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 1005 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 13;
- Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, nie przewiduje również zawarcia umowy ramowej;

- Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, jak również nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej;

- Termin wykonania zamówienia:

a) 09.11.2006 r. – 62.000,00 zł,
b) 13.11.2006 r. – 260.000,00 zł,
c) 20.11.2006 r. – 300.000,00 zł,
d) 27.11.2006 r. – 111.000,00 zł

- Kryterium oceny ofert: cena 100%;

- Wadium: na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy, Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawców wadium;

- Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert),

- Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.


Skarszewy, dnia 21.09.2006 r.

Ogłoszenie
Burmistrz Skarszew


ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 Euro na:
(ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w BZP w dniu 21.09.2006 r.)
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w ulicy Polnej i ul. Bednarskiej w Skarszewach
Kod CPV: 45232440-8
Kod CPV: 45232423-3

Zakres rzeczowy:

a) sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 i 160 PVC – 644 mb,
b) rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej PE DN 90 – 16 mb,
c) przyłącze wodociągowe PE DN 90 – 10 mb – do przepompowni ścieków,
d) przepompownia ścieków – 1 kpl,
e) przyłącze kanalizacyjne – 392 mb – szt. 37,
f) pomiary powykonawcze i obsługa geodezyjna.

Zgodnie z przedmiarem robót, projektem technicznym, specyfikacją techniczną. Zaleca się wizję lokalna w terenie.

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, pokój nr 20, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: wersja do pobrania spakowana .rar (6,5 MB) --->Kanalizacja - ul. Polna i Bednarska.rar

- Oferty należy składać najpóźniej do dnia 30.10.2006 roku do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.05 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 13;

- Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, nie przewiduje również zawarcia umowy ramowej;

- Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, jak również nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej;

- Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 45 (licząc od dnia przekazania placu budowy).

- Kryterium oceny ofert: cena 100%;

- Wadium: 8.000 zł;

- Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert),

- Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali jako główny wykonawca budowlany, co najmniej dwa przedsięwzięcia budowlane (budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią lub przepompowniami) o charakterze trudności wykonania takich samych jak zamówione roboty,
3) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do sprawowania funkcji kierownika budowy w zakresie robót sanitarnych (min. jedna osoba).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów przez wykonawców. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.


Skarszewy, dnia 22.09.2006 r.


Ogłoszenie
Burmistrz Skarszew

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro
(w ramach Kontraktu Wojewódzkiego) na:

Zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej
w Godziszewie
Kod CPV: 45223300-9

Zakres rzeczowy:

a) miejsca postojowe z kostki brukowej – betonowej - 400 m2,
b) ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej na słupkach stalowych – 90 mb.

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, pokój nr 20, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: wersja do pobrania .doc ---> Specyfikacja_zagospodarowanie_terenu.doc

- Oferty należy składać najpóźniej do dnia 04.10.2006 roku do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 1005 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 13;
- Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, nie przewiduje również zawarcia umowy ramowej;

- Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, jak również nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej;
- Termin wykonania zamówienia: maksymalnie. 10 dni (licząc od dnia przekazania placu budowy);

- Kryterium oceny ofert: cena 100%;

- Wadium: na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy, Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawców wadium;

- Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert);

- Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy


Skarszewy, dnia 14.09.2006 r.


Ogłoszenie
Burmistrz Skarszew


ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na:

Roboty wykończeniowe świetlicy wiejskiej
we wsi Więckowy

Kod CPV: 45000000 - 7

Zakres rzeczowy:

a) wykonanie drenażu wokół budynku świetlicy,
b) wykonanie chodnika z kostki betonowej,
c) wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej na słupkach stalowych, na cokole betonowym,
- Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, pokój nr 20, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: www.skarszewy.pl/ogloszenie1.htm; wersja do pobrania .doc ---> Świetlica - Więckowy.doc

- Oferty należy składać najpóźniej do dnia 29.09.2006 roku do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.05 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 13;

- Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, nie przewiduje również zawarcia umowy ramowej;

- Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, jak również nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej;

- Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 30 dni (licząc od dnia przekazania placu budowy);

- Kryterium oceny ofert: cena 100%;

- Wadium: na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy, Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawców wadium;

- Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert);

- Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.


Skarszewy, dnia 13.09.2006 r.

Ogłoszenie
Burmistrz Skarszew


ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na:

Dobudowę szybu windowego do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia (łącznie z montażem windy osobowej – udźwig do 1000 kg)

Kod CPV: 45215100 - 8

Zakres rzeczowy:

a) roboty budowlane szybu windowego,
b) montaż windy osobowej,
c) docieplanie elewacji budynku,
d) wykonanie balustrad podjazdu,
e) zagospodarowanie terenu wokół budynku,
f) pomiary powykonawcze i obsługa geodezyjna.


- Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, pokój nr 20, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: wersja spakowana ---> winda osobowa GOZ.rar (3,7 MB)

- Oferty należy składać najpóźniej do dnia 25.09.2006 roku do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.05 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 13;

- Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, nie przewiduje również zawarcia umowy ramowej;

- Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, jak również nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej;

- Termin wykonania zamówienia: maksymalnie. 80 dni - licząc od dnia przekazania placu budowy;

- Kryterium oceny ofert: cena 100%;

- Wadium: 3.500,00 zł;

- Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert),

- Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy
oraz:
e. wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 2 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali jako główny wykonawca budowlany, co najmniej jedno przedsięwzięcie budowlane o charakterze (budowa szybu windowego wraz z montażem windy osobowej) i trudności wykonania takich samych jak zamówione roboty,
f. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie,

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

Skarszewy, dnia 20.09.2006 r.


Wykonawcy

dot. postępowania pn.„Dobudowa szybu windowego do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia (łącznie z montażem windy osobowej – udźwig do 1000 kg)”.


Burmistrz Skarszew zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) przekazuje wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w związku z pytaniem z dnia 18.09.2006 r.:

Pytanie:
1. W dokumentacji przetargowej nie określono rodzaju napędu. Czy ma być o napędzie elektrycznym czy hydraulicznym ? (Cena dźwigu hydraulicznego jest najkorzystniejsza przy małej wysokości podnoszenia)

Odpowiedź:

Obowiązuje dowolność rozwiązań rodzajów napędu dźwigu. Sugerowany napęd hydrauliczny lub równoważny.

Pytanie:
2. Dla dźwigu hydraulicznego wymagana jest maszynownia o wymiarach 1,50 m x 1,50 m i wys. 2,00 m zlokalizowana w odległości nie większej niż 5 m od szybu windy. Maszynownia zamykana drzwiami o odporności ogniowej min. 30 (EI 30), wentylowana grawitacyjnie, oświetlenie min. 200 lux. Wykończenie posadzki wykonane w technologii olejoodpornej. Do maszynowni należy doprowadzić linie telefoniczną.

Odpowiedź:

Temat mieści się w punkcie kosztorysowym 12 tj. „Zakup i montaż windy osobowej”. Sugerowane pomieszczenie na maszynownię – przylegająca piwnica.

Pytanie:
3. Brak w dokumentacji wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) dźwigu. Zasilanie – fazowe od rozdzielni głównej budynku z zabezpieczeniem. Różnicowo – prądowym.

Odpowiedź:

Temat pytania mieści się w punkcie kosztorysowym 12.

Pytanie:
4. Brak w dokumentacji oświetlenia szybu doprowadzone z pionu administracyjnego.

Odpowiedź:

Temat pytania mieści się w punkcie kosztorysowym 12.

Pytanie:
5. W kosztorysie inwestorskim nie ujęto robót związanych z przebudową pomieszczeń budynku istniejącego (osadzenie nadproży, przeróbka instalacji CO, roboty wykończeniowe) – czy powyższe prace wchodzą w zakres niniejszego przetargu?

Odpowiedź:

Obowiązuje zakres kosztorysowy punkt 2.


Skarszewy, dnia 01.08.2006 r.

Ogłoszenie
Burmistrz Skarszew
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na:

Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 226.512,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2006 rok z tytułu spłaty zobowiązań w związku z budową w 2005 roku wodociągu grupowego Bolesławowo - Obozin - Demlin - Mirowo, budową w 2005 roku kolektora sanitarnego Skarszewy - Bolesławowo, budową sali gimnastycznej w Godziszewie.

Kod CPV: 66130000-0


Zakres rzeczowy:

1) uruchomienie kredytu w kwocie 226.512,00 zł nastąpi najpóźniej do dnia 04.09.2006 r. w jednej transzy,
2) ostateczna spłata kredytu: 31.05.2010 r. - według harmonogramu spłat kredytu zawartego w ogólnych warunkach umowy.

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, pokój nr 20, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: wersja word: ---->specyfikacja-kredyt.doc

- Oferty należy składać najpóźniej do dnia 18.08.2006 roku do godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach - pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 1005 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach - pokój nr 13;
- Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, nie przewiduje również zawarcia umowy ramowej;

- Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, jak również nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej;

- Termin wykonania zamówienia: 04.09.2006 r. (uruchomienie kredytu);

- Kryterium oceny ofert: cena 100%;

- Wadium: na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy, Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawców wadium;

- Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert),

- Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie "spełnia/nie spełnia". W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.


Skarszewy, dnia 24.07.2006 r.

Ogłoszenie
Burmistrz Skarszew
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na:


Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 232.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2006 rok z tytułu budowy lokali socjalnych.

Kod CPV: 66130000-0

Zakres rzeczowy:

1) uruchomienie kredytu w kwocie 232.000,00 zł nastąpi najpóźniej do dnia 16.10.2006 r. w jednej transzy,
2) ostateczna spłata kredytu: 31.08.2016 r. – według harmonogramu spłat kredytu zawartego w ogólnych warunkach umowy.

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. J. Hallera 18, pokój nr 20, lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: do pobrania wersja word (280kB) --->specyfikacja-kredyt.doc

- Oferty należy składać najpóźniej do dnia 11.08.2006 roku do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.05 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach – pokój nr 13;

- Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, nie przewiduje również zawarcia umowy ramowej;

- Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, jak również nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej;

- Termin wykonania zamówienia: 16.10.2006 r. (uruchomienie kredytu);

- Kryterium oceny ofert: cena 100%;

- Wadium: na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy, Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawców wadium;

- Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert),

- Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.


Skarszewy, dnia 18.05.2006 r.

Ogłoszenie
Burmistrz Skarszew
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na:


Rozbudowa sieci wodociągowej w Wolnym Dworze, gmina Skarszewy

Kod CPV: 45.23.21.50-8


Zakres rzeczowy:

1) Sieć wodociągowa PCV Dz 110 – 1.887,00 mb,
2) Sieć wodociągowa PCV Dz 90 – 544,00 mb,
3) Hydranty przeciw pożarowe nadziemne – 13 kpl,
4) Pomiary powykonawcze i obsługa geodezyjna.

 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Hallera 18, pokój nr 20 (cena: 30 zł);
 • Oferty należy składać najpóźniej do dnia 19.06.2006 roku do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.15 w Urzędzie Miejskim – pokój nr 13;
 • Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych,
 • Termin wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym: maksymalnie 60 dni;
 • Warunki, które muszą spełniać wykonawcy ubiegających się o zamówienie:
  - nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Przed oceną ofert zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona prawidłowo podpisana, czy jest zabezpieczona wymaganym wadium oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych;
 • Wadium w wysokości 4.000,00 PLN;
 • Przy ocenie ofert Zamawiający kierował będzie się następującymi kryteriami wyboru: cena – 100;
 • Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert;

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skarszewach - parter.

Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Pan Ryszard Muchowski – WGIiOŚ, Pan Andrzej Janikowski – Zamówienia Publiczne, tel. 588-22-01.


Skarszewy, dnia 15.05.2006 r.

Ogłoszenie
Burmistrz Skarszew
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 Euro na:


Budowa budynku socjalnego, ośmiorodzinnego w Jaroszewach, gmina Skarszewy

Kod CPV: 45211000-9

Zakres rzeczowy:

1. Budynek mieszkalny ośmiorodzinny - parterowy, niepodpiwniczony – pow. zabudowy 354,53 m2,

2. Budynek gospodarczy - pow. zabudowy 79,48 m2.

3. Instalacje:
a) wodociągowa – podłączenie do istniejącego wodociągu wiejskiego,
b) kanalizacja sanitarna – odprowadzenie ścieków do projektowanego zbiornika bezodpływowego,
c) ogrzewanie etażowe,
d) c.w. bojlery ogrzewania etażowego,
e) instalacja elektryczna wewnętrzna,
f) wody deszczowe odprowadzone na teren.
4. Pomiary powykonawcze i obsługa geodezyjna

 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Hallera 18, pokój nr 20 (cena: 30 zł);
 • Oferty należy składać najpóźniej do dnia 10.07.2006 roku do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.15 w Urzędzie Miejskim – pokój nr 13;
 • Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych,
 • Termin wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym: maksymalnie 4 miesiące;
 • Warunki, które muszą spełniać wykonawcy ubiegających się o zamówienie:
  a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  b) spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  c) posiadają doświadczenie z ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu, wyrażające się tym, że jako główny wykonawca budowlany realizowali, co najmniej dwa przedsięwzięcia budowlane o charakterze (budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne) i trudności wykonania takich samych jak zamówione roboty.
 • Przed oceną ofert zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona prawidłowo podpisana, czy jest zabezpieczona wymaganym wadium oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych;
 • Wadium w wysokości 8.000,00 PLN;
 • Przy ocenie ofert Zamawiający kierował będzie się następującymi kryteriami wyboru: cena – 100;
 • Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni licząc od terminu składania ofert;

Ogłoszenie zostało skierowane do druku w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 123 z dnia 19.05.2006r. pod pozycją 26373.

Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Pan Ryszard Muchowski – WGIiOŚ, Pan Andrzej Janikowski – Zamówienia Publiczne, tel. 588-22-01.


Skarszewy, dnia 08.05.2006 r.

Burmistrz Skarszew
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na:


Kompletne projekty techniczno – kosztorysowe następujących obiektów:


a) Projekt wymiany odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wybickiego, miasto Skarszewy:

- długość odcinka sieci podlegającego wymianie ok. 130 mb,
- projekt zawierać musi opracowanie odbudowy nawierzchni ulicy.

b) Projekt nawierzchni ulicy Polnej i ulicy Bednarskiej, miasto Skarszewy:

- nawierzchnia z kostki typu „POLBRUK” na podsypce betonowej,
- odwodnienie nawierzchni – kanalizacja deszczowa,
- powierzchnia utwardzenia ok. 3600 m2.

c) Projekt sieci wodociągowej z przyłączami w Szczodrowie (w kierunku Przerębskiej Huty), gmina Skarszewy:

- sieć wodociągowa o długości ok. 3500 mb.,
- przyłącza wodociągowe 12 szt.

Kod CPV: 74232000 - 4


Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dla poszczególnych zadań:

a) Mapy do celów projektowych na potrzeby przedmiotowej inwestycji,

b) Przygotowanie niezbędnych dokumentów (w szczególności terenowo – prawnych) i złożenie wniosków o wydanie decyzji:

- lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

c) Projektu budowlano wykonawczego: opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r.) wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań – w ilości 5 egzemplarzy w formie tradycyjnej,

d) Kosztorysu inwestorskiego: wykonanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.) – w 1 egzemplarzu w formie tradycyjnej,

e) Przedmiaru robót: przez który należy rozumieć opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych – w ilości 5 egzemplarzy w formie tradycyjnej,

f) Założeń wyjściowych do kosztorysowania robót: przez które należy rozumieć dane techniczne technologiczne i organizacyjne nie określone w dokumentacji projektowej a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych – w 1 egzemplarzu w formie tradycyjnej,

g) Specyfikacji techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury szczegółowego dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r. ) - w ilości 5 egzemplarzy w formie tradycyjnej.

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wymaganych prawem uzgodnień. Wykonawca zobowiązany jest również do opracowania dokumentacji (po 1 komplecie dla poszczególnych zadań, bez kosztorysu inwestorskiego i map geodezyjnych) w formie elektronicznej.

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Hallera 18, pokój nr 20.
- Oferty należy składać najpóźniej do dnia 29.05.2006 roku do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.15 w Urzędzie Miejskim – pokój nr 13;
- Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych,
- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych,
- Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Projekt wymiany odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulic Wybickiego, miasto Skarszewy:

a) Przygotowanie niezbędnych dokumentów (w szczególności terenowo – prawnych) i złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (ilość dni – licząc od dnia podpisania umowy - maksymalnie 30 dni),
b) Opracowanie pozostałej części dokumentacji określonej w § 1 (ilość dni – licząc od dnia uzyskania prawomocnych decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – maksymalnie 40 dni),

Projekt nawierzchni ulicy Polnej i ulicy Bednarskiej, miasto Skarszewy:

a) Przygotowanie niezbędnych dokumentów (w szczególności terenowo – prawnych) i złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (ilość dni – licząc od dnia podpisania umowy - maksymalnie 40 dni),
b) Opracowanie pozostałej części dokumentacji określonej w § 1 (ilość dni – licząc od dnia uzyskania prawomocnych decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – maksymalnie 40 dni),

Projekt sieci wodociągowej z przyłączami w Szczodrowie (w kierunku Przerębskiej Huty), gmina Skarszewy:

a) Przygotowanie niezbędnych dokumentów (w szczególności terenowo – prawnych) i złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (ilość dni – licząc od dnia podpisania umowy - maksymalnie 40 dni),
b) Opracowanie pozostałej części dokumentacji określonej w § 1 (ilość dni – licząc od dnia uzyskania prawomocnych decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – maksymalnie 40 dni).
- Warunki, które muszą spełniać wykonawcy ubiegających się o zamówienie:
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
- Przed oceną ofert zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona prawidłowo podpisana, czy jest zabezpieczona wymaganym wadium oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych;
- Przy ocenie ofert Zamawiający kierował będzie się następującymi kryteriami wyboru: cena – 100 %;
- Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert;


Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Pan Ryszard Muchowski – WGIiOŚ, Pan Andrzej Janikowski – Zamówienia Publiczne, tel. (058) 588-22-01 .


Burmistrz Skarszew
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 Euro na:Budowę sieci wodociągowej z przyłączami – Jaroszewy Wybudowanie, gmina Skarszewy
Kod CPV: 45.23.21.50-8

Zakres rzeczowy:
1) Wodociąg rozdzielczy PCV Dz 110 – 2.865,00 mb,
2) Wodociąg rozdzielczy PCV Dz 90 – 4.483,00 mb,
3) Przyłącza wodociągowe – 20 kpl (z rur PE Dz 40) – 884,00 mb,
4) Hydranty przeciw pożarowe nadziemne – 20 kpl,
5) Hydranty przeciw pożarowe podziemne – 3 kpl,
6) Pomiary powykonawcze i obsługa geodezyjna.

 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Hallera 18, pokój nr 20 (cena: 30 zł);
 • Oferty należy składać najpóźniej do dnia 12.06.2006 roku do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.15 w Urzędzie Miejskim – pokój nr 13;
 • Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych,
 • Termin wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym: maksymalnie 3 miesiące;
 • Warunki, które muszą spełniać wykonawcy ubiegających się o zamówienie:
  - nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Przed oceną ofert zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona prawidłowo podpisana, czy jest zabezpieczona wymaganym wadium oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych;
 • Wadium w wysokości 12.000,00 PLN;
 • Przy ocenie ofert Zamawiający kierował będzie się następującymi kryteriami wyboru: cena – 100%;
 • Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni licząc od terminu składania ofert;

  Ogłoszenie zostało skierowane do druku w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 85 z dnia 07.04.2006 r. pod pozycją 18045.

  Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Pan Ryszard Muchowski – WGIiOŚ, Pan Andrzej Janikowski – Zamówienia Publiczne, tel. (058) 588-22-01 .

Skarszewy, 13.12.2005

Ogłoszenie
Burmistrz Skarszew


ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na:

Rozbudowa ogólnodostępnego – zorganizowanego kąpieliska
nad jeziorem Godziszewskim we wsi Godziszewo.


Zakres rzeczowy:
1) Ustroje niosące mostów drewnianych. Wbudowanie dźwigarów głównych stalowych ze stężeniami stalowymi wykonywane z wody – 2,40 t.,
2) Ustroje niosące mostów drewnianych. Wbudowanie belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach stalowych wykonanych z wody – 1,86 m3,
3) Wbudowanie poręczy – 0,43 m3,
4) Wyposażenie kąpieliska w elementy sygnalizacji wzrokowej i dźwiękowej – 10 szt.,
5) Montaż drabinek stalowych – 3 szt.,
6) Odeskowanie chodnika pomostu – 1,68 m3.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Hallera 18, pokój nr 20. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 09.01.2006 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.15 w Urzędzie Miejskim – pokój nr 13.

Warunki, które muszą spełniać oferenci ubiegających się o zamówienie:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- wykonają zamówienie maksymalnie w terminie 30 dni licząc od dnia przekazania placu budowy,
- udzielą gwarancji należytej jakości wykonania robót na okres minimum 36 msc.
- spełniają wymagania dodatkowe:
a) wykaz wykonanych robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wielkością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,
b) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń,

Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, oferenci będą związani ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert. Termin wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym: maksymalnie 30 dni.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował będzie się następującymi kryteriami wyboru: Cena – 100%

Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Pan Ryszard Muchowski – WGIiOŚ, Pan Andrzej Janikowski – Zamówienia Publiczne, tel. (058)588-22-01 .


Skarszewy, dnia 28.10.2005 r.

Ogłoszenie
Burmistrz Skarszew

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na:

Udzielenie i obsługę kredytu bankowego
długoterminowego w wysokości 382.000,00 zł,

na budowę wodociągu grupowego: Bolesławowo – Obozin - Demlin – Mirowo
z przyłączami, modernizację przepompowni strefowej wody w Bolesławowie,
przewidzianego do spłaty w latach 2006 – 2011.


Uruchomienie kredytu w kwocie 382.000,00 zł, nastąpi do dnia: 05.12.2005 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Hallera 18, pokój nr 20. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 15.11.2005 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.15 w Urzędzie Miejskim – pokój nr 13.

Warunki, które muszą spełniać wykonawcy ubiegających się o zamówienie:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- wnieśli wadium w wysokości 1.200,00 zł.

Do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w pkt III specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, oferenci będą związani ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował będzie się następującymi kryteriami wyboru: Cena: 100% (całkowita wartość obciążenia kredytu). Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 1.200,00 zł.

Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Pani Eugenia Łącka – Skarbnik Gminy, Pan Andrzej Janikowski – Zamówienia Publiczne, tel. 588-22-01.


Skarszewy, dnia 28.10.2005 r.

Ogłoszenie
Burmistrz Skarszew

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na:

Udzielenie i obsługę kredytu bankowego
długoterminowego w wysokości 296.000 zł,

na budowę wodociągu grupowego: Bolesławowo – Obozin
z przyłączami, przewidzianego do spłaty w latach 2006 – 2011.Uruchomienie kredytu w kwocie 296.000,00 zł, nastąpi do dnia: 05.12.2005 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Hallera 18, pokój nr 20. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 15.11.2005 r. do godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 11.15 w Urzędzie Miejskim – pokój nr 13.


Warunki, które muszą spełniać wykonawcy ubiegających się o zamówienie:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- wnieśli wadium w wysokości 1.100,00 zł.

Do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w pkt III specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, oferenci będą związani ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował będzie się następującymi kryteriami wyboru: Cena: 100%. (całkowita wartość obciążenia kredytu). Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 1.100,00 zł.

Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Pani Eugenia Łącka – WGIiOŚ, Pan Andrzej Janikowski – Zamówienia Publiczne, tel. 588-22-01.


Skarszewy, dnia 21.10.2005 r.

Ogłoszenie
Burmistrz Skarszew

ogłasza przetarg nieograniczony
w postępowaniu poniżej 60.000 Euro na:

Budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Bolesławowo – Skarszewy

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300 – 8

Zakres rzeczowy:
1) Kolektor tłoczny PE Ø110 x 6,3 SDR 17,6 – 1.154,20 mb (od studni PS1 do studni SR),
2) Kolektor grawitacyjny PCV Ø 200 SDR 34 – 179,40 mb (odcinek od S48 do PS1; SR do S62),
3) Studnie na kolektorze tłocznym – 5 szt. (SD1, SD2, St/T, SO, SR),
4) Studnie na kolektorze grawitacyjnym – 8 szt. (S48, S56, S57, S58, S59, S60, S61, S62),
5) Pomiary powykonawcze i obsługa geodezyjna.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Hallera 18, pokój nr 20 (cena: 40 zł). Oferty należy składać najpóźniej do dnia 14.11.2005 r do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 1015 w Urzędzie Miejskim – pokój nr 13.


Warunki, które muszą spełniać oferenci ubiegających się o zamówienie:

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy.
3. Wykonają zamówienie maksymalnie w terminie 30 dni licząc od dnia przekazania placu budowy,
4. Udzielą gwarancji należytej jakości wykonania robót na okres nie krótszy niż:
a) roboty sieciowe 36 msc.,
b) przepompownia 24 msc.
5. Wnieśli wadium w wysokości 4.600,00 zł.

Do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w pkt III specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, oferenci będą związani ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert. Termin wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym: maksymalnie 30 dni.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował będzie się następującymi kryteriami wyboru: Cena – 100%.

Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Pan Ryszard Muchowski – WGIiOŚ, Pan Andrzej Janikowski – Zamówienia Publiczne, tel. 588-22-01.


Skarszewy, dnia 10.10.2005 r.


Ogłoszenie
Burmistrz Skarszew

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na:

Rozbudowa ogólnodostępnego – zorganizowanego kąpieliska
nad jeziorem Godziszewski we wsi Godziszewo.


Zakres rzeczowy:
1) Ustroje niosące mostów drewnianych. Wbudowanie dźwigarów głównych stalowych ze stężeniami stalowymi wykonywane z wody – 2,40 t.,
2) Ustroje niosące mostów drewnianych. Wbudowanie belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach stalowych wykonanych z wody – 1,86 m3,
3) Wbudowanie poręczy – 0,43 m3,
4) Montaż drabinek stalowych – 3 szt.,
5) Odeskowanie chodnika pomostu – 1,68 m3.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Hallera 18, pokój nr 20. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 27.10.2005 r do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.15 w Urzędzie Miejskim – pokój nr 13.

Warunki, które muszą spełniać oferenci ubiegających się o zamówienie:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- wykonają zamówienie maksymalnie w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania placu budowy,
- udzielą gwarancji należytej jakości wykonania robót na okres minimum 36 msc.
- spełniają wymagania dodatkowe:
a) wykaz wykonanych robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wielkością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,
b) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń,

Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, oferenci będą związani ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert. Termin wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym: maksymalnie 7 dni.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował będzie się następującymi kryteriami wyboru: Cena – 100%

Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Pan Ryszard Muchowski – WGIiOŚ, Pan Andrzej Janikowski – Zamówienia Publiczne, tel. 588-22-01.


Skarszewy, dnia 09.08.2005 r.

Ogłoszenie

Burmistrz Skarszew
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na:

Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego
w wysokości 250.000,00 zł, na budowę sali gimnastycznej
przy Zespole Szkół Publicznych
w Godziszewie, przewidziany do spłaty w latach 2006 – 2010.


Uruchomienie kredytu w kwocie 250.000,00 zł nastąpi w dniu 10.10.2005 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Hallera 18, pokój nr 20 (cena: 30 zł). Oferty należy składać najpóźniej do dnia 31.08.2005 r do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 1015 w Urzędzie Miejskim – pokój nr 13.

Warunki, które muszą spełniać oferenci ubiegających się o zamówienie:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- wniesione wadium (1.300,00 zł),

Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, oferenci będą związani ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował będzie się następującymi kryteriami wyboru: Cena – 100%

Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Pani Eugenia Łącka – Skarbnik Gminy, Pan Andrzej Janikowski – Zamówienia Publiczne, tel. 588-22-01.


Skarszewy, dnia 26.07.2005 r.

Ogłoszenie

Burmistrz Skarszew
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 Euro na:


Budowa wodociągu grupowego Bolesławowo – Demlin – Mirowo
z przyłączami, modernizacja przepompowni strefowej wody w Bolesławowie.


Zakres rzeczowy:
1) Wodociąg magistralny PCV Dz 160 – 2.963 mb,
2) Wodociąg rozdzielczy PCV Dz 110 i Dz 90 – 10.150 mb,
3) Przyłącza wodociągowe – 125 kpl (z rur PE 40 i PE 63) – 3.550 mb,
4) Przepompownia strefowa wody:
- remont budynku przepompowni strefowej wody,
- montaż dwóch zestawów pompowych,


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Hallera 18, pokój nr 20 (cena: 40 zł). Oferty należy składać najpóźniej do dnia 19.09.2005 r do godz. 1000 w Urzędzie Miejskim – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 1015 w Urzędzie Miejskim – pokój nr 13.


Warunki, które muszą spełniać oferenci ubiegających się o zamówienie:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- w chwili uzyskania zamówienia zatrudnią 2 osoby ze statusem bezrobotnego z terenu gminy Skarszewy na okres realizacji inwestycji,
- spełniają wymagania dodatkowe:
a) wykaz wykonanych robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wielkością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,
b) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń,
c) informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych,
d) wniesione wadium (30.000 zł),

Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, oferenci będą związani ofertą przez okres 60 dni licząc od terminu składania ofert. Termin wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym: maksymalnie 90 dni.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował będzie się następującymi kryteriami wyboru: Cena – 100%

Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Pan Ryszard Muchowski – WGIiOŚ, Pan Andrzej Janikowski – Zamówienia Publiczne, tel. 588-22-01.


Skarszewy, dnia 25.03.2005 r.

Ogłoszenie

Burmistrz Skarszew
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 Euro na:
Budowę wodociągu grupowego Bolesławowo - Obozin

1) Wodociąg magistralny PCV Dz 160 – 743 mb,
2) Wodociąg rozdzielczy PCV Dz 110 i Dz 90 – 7722 mb,
3) Przyłącza wodociągowe – 49 kpl (z rur PE 40 i PE 63) – 1208 mb
4) Pomiary powykonawcze i obsługa geodezyjna.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Hallera 18, pokój nr 20 (cena: 30 zł). Oferty należy składać najpóźniej do dnia 30.05.2005 r do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.15 w Urzędzie Miejskim – pokój nr 13.

Warunki, które muszą spełniać oferenci ubiegających się o zamówienie:

 • nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • w chwili uzyskania zamówienia zatrudnią 2 osoby ze statusem bezrobotnego z terenu gminy Skarszewy na okres realizacji inwestycji,

 • spełniają wymagania dodatkowe:

 1. wykaz wykonanych robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wielkością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,

 2. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń,

 3. informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych,

 4. wniesione wadium (18000 zł),

Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, oferenci będą związani ofertą przez okres 60 dni licząc od terminu składania ofert.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował będzie się następującymi kryteriami wyboru: Cena – 100%

Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Pan Ryszard Muchowski – WGIiOŚ, Pan Andrzej Janikowski – Zamówienia Publiczne, tel. 588-22-01.


Skarszewy, dnia 24.03.2005 r.


Ogłoszenie
Burmistrz Skarszew
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 Euro na:
Budowę budynku mieszkalnego - socjalnego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą


1) Budynek mieszkalny czterorodzinny- parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony,
2) Instalacje:

 1. wodociągowa – podłączenie do istniejącego wodociągu miejskiego,

 2. kanalizacja sanitarna – odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego
  10 m3,

 3. ogrzewanie etażowe – pieco – kuchnie,

 4. c.w. bojlery elektryczne,

 5. wentylacja – grawitacyjna,

 6. wody deszczowe odprowadzone na teren,

3) Pomiary powykonawcze i obsługa geodezyjna.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Hallera 18, pokój nr 20 (cena: 30 zł). Oferty należy składać najpóźniej do dnia 15.04.2005 r do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.15 w Urzędzie Miejskim – pokój nr 13.

Warunki, które muszą spełniać oferenci ubiegających się o zamówienie:

 • nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • w chwili uzyskania zamówienia zatrudnią 5 osób ze statusem bezrobotnego z terenu gminy Skarszewy na okres realizacji inwestycji,

 • spełniają wymagania dodatkowe:

 1. wykaz wykonanych robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wielkością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,

 2. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń,

 3. informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych,

 4. wniesione wadium (4.500 zł),

Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, oferenci będą związani ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował będzie się następującymi kryteriami wyboru: cena – 90%
termin wykonania – 10%
Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Pan Ryszard Muchowski – WGIiOŚ, Pan Andrzej Janikowski – Zamówienia Publiczne, tel. 588-22-01.


Skarszewy, dnia 15.10.2004 r.

Burmistrz Skarszew

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 Euro na:
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Więckowy – Malary

a) sieć wodociągowa – Ø 110 PCV – 3.477 mb,
b)
sieć wodociągowa – Ø 90 PCV – 3.226 mb,
c)
przyłącza wodociągowe – 31 szt. – 1.250 mb,
d)
pomiar geodezyjny powykonawczy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Skarszewach,
Pl. Hallera 18, pokój nr 20 (cena: 30 zł). Oferty należy składać najpóźniej do dnia 03.12.2004 r do godz. 1000 w Urzędzie Miejskim – pokój nr 15. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia
o godz. 1015
w Urzędzie Miejskim – pokój nr 13.

Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.10.2004 r.

Warunki, które muszą spełniać oferenci ubiegających się o zamówienie:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- spełniają wymagania dodatkowe:

a) wykaz wykonanych robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wielkością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,
b)
wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń,
c)
informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych,
d)
udokumentowany obrót min. 1.000.000,00 zł w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych,
e)
wniesione wadium (14.000 zł),

Zamawiający nie dopuszcza składani ofert wariantowych oraz ofert częściowych, oferenci będą związani ofertą przez okres 60 dni licząc od terminu składania ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował będzie się następującym kryterium wyboru: cena – 100%.

Bliższych informacji dotyczących przetargu udziela Pan Ryszard Muchowski – WGIiOŚ, Pan Andrzej Janikowski – Zamówienia Publiczne, tel. 588-22-01. 
« poprzedni artykuł