ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
  GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18, 83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Planowanie przestrzenne
Obwieszaczenie

  Skarszewy, 06.11.2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego – lokalizacji dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego – lokalizacji dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23.11.2015 r. do 22.12.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skarszewach, pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy, pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.12.2015r. w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, pl. Gen. J. Hallera 18 o godz. 1200, pok. nr 13.

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Skarszewach, pl. Gen. J. Hallera 18,
  83-250 Skarszewy;

 2. w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Miejskim w Skarszewach;

 3. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
  w ustawie z 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.).

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej,  adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (nr działki i obrębu), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Skarszew.


Burmistrz Skarszew

Jacek Pauli

 

Skarszewy 30.10.2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szczodrowo w gminie Skarszewy

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Skarszewach Uchwały Nr IX/97/15 z dnia 26 października 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szczodrowo w gminie Skarszewy oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona do tego planu.

Wnioski mogą być wnoszone:

-        w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Skarszewach, pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy;

-        za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

-        w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy, pokój nr 1;

w terminie do dnia 07.12.2015r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Skarszewy, dnia 01.09.2015r.

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Koźmin w gminie Skarszewy, w części dotyczącej działek nr 48/13, 48/17, 48/16
(część dawnej działki nr 48/7)

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Skarszewach Uchwały Nr VIII/86/15 z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Koźmin w gminie Skarszewy, w części dotyczącej działek nr 48/13, 48/17, 48/16 (część dawnej działki nr 48/7) oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu oraz prognozy.

Wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Skarszewach, pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy;

 • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy, pokój nr 1;

w terminie do dnia 05.10.2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Skarszew

Jacek Pauli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1.09.2015 r.

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Obozin, gmina Skarszewy


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Skarszewach Uchwały Nr VI/68/15 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Obozin, gmina Skarszewy oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu oraz prognozy.

Wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Skarszewach, pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy;

 • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, pl. Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy, pokój nr 1;

w terminie do dnia 05.10.2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Burmistrz Skarszew

Jacek Pauli

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 • OGŁOSZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skarszewy. ->pobierz

załącznik nr 1 

 

- PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO->pobierz

- załącznik graficzny->pobierz

załącznik nr 2

- STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY SKARSZEWY->pobierz

- załącznik graficzny- >pobierz

______________________________________________________________________________________________________________________________

 • OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego – lokalizacji dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń->pobierz

 • OGŁOSZENIE BURMISTRZA SKARSZEW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skarszewy w części dotyczącej działek nr 10/1, 10/3, 11 w obrębie geodezyjnym Bolesławowo, gmina Skarszewy oraz w części dotyczącej działek nr 62/1, 65/3, 133/1 w obrębie 3 Skarszewy (08. 01. 2015r.) --> pobierz
Załącznik nr 1 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY SKARSZEWY -->pobierz

Załącznik nr 2 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY
SKARSZEWY ZMIANA --> pobierz

Załącznik nr 3 UCHWAŁA NR  Rady Miejskiej w Skarszewach dnia ……………. 2013 roku sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skarszewy --> pobierz

Załączniik nr 4 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY SKARSZEWY --> pobierz

Załącznik nr 5 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY SKARSZEWY --> pobierz

 • Obwieszczenie Burmistrza Skarszew o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 38/6, 38/7, 38/8, 38/9, 38/10 w obrębie geodezyjnym 3 Skarszewy oraz działki  nr 173/2 w obrębie geodezyjnym Wolny Dwór, gmina Skarszewy (28. 11. 2014r.) --> pobierz
 • Obwieszczenie Burmistrza Skarszew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skarszewy (28. 11. 2014r.) --> pobierz
 • OGŁOSZENIE Burmistrza Skarszew o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bolesławowo (02.09.2014r.) --> pobierz
 • OGŁOSZENIE Burmistrza Skarszew o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 66, 65/1 w obrębie geodezyjnym Mirowo oraz działek nr 235, 236, 238, 239 w obrębie geodezyjnym Demlin, gmina Skarszewy (23.06.2014r.) --> pobierz
 • OGŁOSZENIE Burmistrza Skarszew o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skarszewy obręb 4 (14.05.2014r.) --> pobierz
 • Obwieszczenie Burmistrza Skarszew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skarszewy w części dotyczącej działek nr 62/1, 65/3, 133/1 w Skarszewach obręb 3 (12.02.2014r.) --> pobierz
 • Obwieszczenie Burmistrza Skarszew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skarszewy w części dotyczącej działek nr 10/1, 10/3, 11 w obrębie geodezyjnym Bolesławowo, gmina Skarszewy (12.02.2014r.) --> pobierz
 • Obwieszczenie Burmistrza Skarszew o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 66, 65/1 w obrębie geodezyjnym Mirowo oraz działek  nr 235, 236, 238, 239 w obrębie geodezyjnym Demlin, gmina Skarszewy  (22.10.2013r.) --> pobierz
 • OGŁOSZENIE Burmistrza Skarszew o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skarszewy (22.10.2013r.) --> pobierz
 • OGŁOSZENIE Burmistrza Skarszew o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bożepole Królewskie, gmina Skarszewy  (22.10.2013r.) --> pobierz
 • Obwieszczenie Burmistrza Skarszew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skarszewy  (25.09.2013r.) --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skarszewy (27.08.2013r.) --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bolesławowo (12.06.2013r.)  --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Nowy Wiec (12.06.2013r.)  --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszewo ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szczodrowo (17.04.2013r.)  --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszewo ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Demlin (17.04.2013r.)   --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skarszewy (04.04.2013r.) --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarszewy w obrębach geodezyjnych Bolesławowo, Demlin i Obozin (19.03.2013r.) --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skarszewy (08.02.2013r.)-> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skarszewy w części dotyczącej działek  nr 66, 65/1 w obrębie geodezyjnym Mirowo oraz działek nr 235, 236, 238,239 w obrębie geodezyjnym Demlin (23.01.2013r.) --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skarszewy w części dotyczącej działki nr 305/2 w Skarszewach (23.01.2013r.) --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań   i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skarszewy (16.11.2012) --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarszewy w obrębie geodezyjnym Nowy Wiec (08.11.2012) --> pobierz 
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarszewy w obrębie geodezyjnym Bolesławowo (08.11.2012) --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Demlin (15.10.2012) --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szczodrowo (15.10.2012) --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szczodrowo (15.10.2012) --> pobierz

 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Godziszewo (19.06.2012) --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Godziszewo (14.03.2012) --> pobierz

 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (04.01.2012) --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (04.01.2012) --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skarszewy (04.01.2012) --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skarszewy(08.12.2011) --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Demlin (08.12.2011) --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szczodrowo (29.11.2011) --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszar Bączek i Bożepole Królewskie (19.09.2011) --> pobierz
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bożepole Królewskie  i Kamierowskie Piece (14.09.2011)  --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Demlin i Więckowy (12.09.2011r.) --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (22.06.2011r.) --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (22.06.2011r.) --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skarszewy oraz fragmentu wsi Bożepole Królewskie (18.05.2011r.) --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -->fragmentu miasta i gminy Skarszewy obejmujących obszar: Skarszewy obr.7 - działka nr 309/2 Więckowy - działka nr 278/1 (11.05.2011r.) --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Skarszewy obejmujących obszar wsi Demlin (23.02.2011r.) --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew  wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skarszewy oraz fragmentu wsi Szczodrowo --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Demlin. (08.11.2010) --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Szczodrowo i Wolny Dwor (05.11.2010). --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Bolesławowo i Godziszewo. (08.11.2010) --> pobierz
 • Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (12.08.2010r.) --> pobierz


14.04.2014r.
 • PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJ. POMORSKIEGO --> pobierz
 • STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY SKARSZEWY (tekst - 1,5 MB) --> pobierz
 • STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY SKARSZEWY (mapa - 21MB) --> pobierz

 

 
« poprzedni artykuł