ISO 9001-2008


GMINA 
FAIR PLAY 2003 

CERTYFIKAT 2003
Nowoczesne Zarządzanie
w Administracji Publicznej
 
   GMINA SKARSZEWY, Plac Gen. J. Hallera 18,  83-250 SKARSZEWY,

woj. pomorskie, pow. starogardzki
tel. 58 588 22 01, 58 588 22 02, 58 588 24 03, fax. 58 588 26 51
www.skarszewy.pl. e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
NIP: 592-20-56-164, Regon: 191675741

SKARSZEWY
  Rachunki bankowe URZĘDU MIEJSKIEGO                      Pliki COOKIE   
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Start arrow Urząd Miejski arrow Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska
Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska
Spis treści
Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska
Wykaz pracowników z podziałem na funkcje.
Karty informacyjne
Rejestry

Naczelnik wydziału - Ryszard Muchowski

pok. nr 2
tel.  58 588 22 01 wew. 33

kom. 691 102 815

e-mail Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Godziny przyjęć: 7.30 - 15.30

Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska prowadzi sprawy z zakresu:


- gospodarki przestrzennej

ustalenie w formie decyzji jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
 ustalenie w drodze decyzji sposobu tymczasowego zagospodarowania terenu, jeżeli takie zasady używania ustalono w planie zagospodarowania przestrzennego,
 wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ( osoby fizyczne i prawne ) na obiekty budowlane na terenie

wydawanie informacji dla osób fizycznych i osób prawnych o przeznaczeniu terenu na podstawie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
 wydawanie opinii w sprawach o uznanie nieruchomości lub jej części za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu lub w umowie nabycia nieruchomości,
 stwierdzenie w drodze decyzji wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 prowadzenia rejestru wszystkich wydanych decyzji, opracowań planistycznych, uchwał i innych aktów prawnych dotyczących planowania przestrzennego,
 wydawanie opinii urbanistycznych dotyczących zagospodarowania terenów,


- gospodarki gruntami

 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), w tym:
-  udzielanie opinii o wystawieniu na licytacje wydzielonej części nieruchomości rolnej,
-  oddawanie osobom fizycznym i prawnym w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy,
- określanie w umowie granic użytkowania nieruchomości i sposobu korzystania z gruntów,
- rozwiązanie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu należącego do gminy przed upływem określonego w niej terminu,
-  korzystanie z prawa pierwokupu (w razie przyznania go ustawą gminie)

 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115 poz. 741 z późn. zm.)

- zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów

- zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach gminy Skarszewy w drodze bezprzetargowej

 - przygotowanie umów użyczenia

- opłaty roczne z tytułu z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na gruntach stanowiących własność gminy Skarszewy

- zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. Nr 123 poz.781 z późn. zmianami.


 -gospodarki lokalami -

 dodatki mieszkaniowe

przydział mieszkań komunalnych i socjalnych

zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osobom bezdomnym

ewidencja wniosków o najem lokali mieszkalnych , socjalnych

zamiana mieszkań pomiędzy najemcami

przekazywanie nieruchomości stanowiących własność gminy w użytkowanie, dzierżawę ,  najem i użyczenie , łącznie z wystawieniem rachunków

aktualizacja opłat z tytułu dzierżaw , najmu i użyczenia

opracowywanie propozycji stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne

przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych

ewidencja nieruchomości budynkowych będących w zarządzie gminy

przyjmowanie wniosków o wykup lokali  na rzecz najemców

przeprowadzanie przetargów na najem lokali użytkowych

sprawozdawczość z zakresu mienia komunalnego będącego w zarządzie gminy


 gospodarki komunalnej

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.)

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz rozbudowy systemów inżynieryjnych, oczyszczania, zieleni i usług komunalnych oraz współpracy z jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie.

 Zapewnienie należytego stanu sanitarnego, czystości, porządku na terenach będących w posiadaniu Gminy

 Bieżąca eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi . 

Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii.

. Projektowanie przebiegu dróg.

Budowa, modernizacja i ochrona dróg gminnych .

. Określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele  niekomunikacyjne.

 Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu na drogach gminnych

Wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego na drogach gminnych.

Wydawanie decyzji na umieszczanie urządzeń obcych w pasie dróg gminnych.

Kierowanie do prac na cele społeczne osób, co do, których sąd orzekł obowiązek takich prac.  Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.


- ochrony środowiska  i rolnictwa

zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych
zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w tym:
a) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
b) udzielanie informacji o środowisku,
c) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia,
d) popularyzacja i wspieranie ochrony środowiska.

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. DZ. U. z 2010, Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), w tym:
a) opiniowanie wniosków i programów gospodarki odpadami dla podmiotów działających na terenie powiatu starogardzkiego,
b) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach przez przedsiębiorstwa.

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005, Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.), w tym:
a) kontrola indywidualnych zbiorników na nieczystości ciekłe oraz postępowania z odpadami stałymi na posesjach indywidualnych (kontrola umów i rachunków za wywóz nieczystości),
b) kontrola i egzekwowanie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
c) wyłapywanie, umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy.

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2005, Nr 228, poz. 1947  z późn. zm.), w tym:
a) wydanie opinii na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin,
b) uzgodnienie wydania decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopalin,
c) wydanie opinii w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
d) przyjęcie od wykonawcy prac geologicznych zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania prac geologicznych,
e) żądanie nieodpłatnego udostępnienia informacji uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych, jeżeli dotyczą one terytorium gminy i są niezbędne do wykonania zadań,
f) wydanie opinii w sprawie obniżenia opłaty eksploatacyjnej.

Realizacja zadań w zakresie łowiectwa, wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj. Dz. U. z 2005, Nr 127, poz. 1066), w tym:
a) opiniowanie rocznych planów łowieckich ustalanych przez dzierżawców obwodów łowieckich,
b) współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich i nadleśniczymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich,
c) przyjmowanie informacji o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt żyjących wolno,
d) opiniowanie wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich,
f) mediacje w celu polubownego rozstrzygania sporu o wysokość wynagradzania szkód)

Realizacja zadań z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.  z 2003, Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), w tym:
a) podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt gospodarskich,
b) współdziałanie z samorządem lekarsko-weterynaryjnym, Państwową Inspekcją Weterynaryjną oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, w celu realizacji przepisów ustawy  w odniesieniu do zwierząt gospodarskich
c) czasowe lub stałe odebranie właścicielowi zwierzęcia gospodarskiego, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbywane,
d) rozporządzanie zwierzęciem gospodarskim, odebranym z powodu rażącego zaniedbania lub niehumanitarnego traktowania, po jego przejściu na własność gminy,

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tj. Dz. U. z 2008, Nr 133, poz. 849), w tym:
a) przyjmowanie zawiadomienia o wystąpieniu szkodników i chorób,
b) informowanie i upowszechnianie komunikatów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
« poprzedni artykuł