Informujemy, że od 12 do 31 stycznia 2024 roku, na terenie całego kraju prowadzone jest, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, badanie reprezentacyjne „Koniunktura w gospodarstwach rolnych (AK-R)”. Szczegóły na temat badania są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: KLIKNIJ TUTAJ

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R). Udział w badaniu można wziąć na dwa sposoby: poprzez samospis internetowy oraz wywiad telefoniczny z ankieterem.
W badaniu pozyskiwane są dane, które służą do analiz zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej, oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie.

Zakres zbieranych informacji:
• informacje ogólne o gospodarstwie rolnym i osobie kierującej gospodarstwem,
• rodzaje produkcji roślinnej oraz sprzedaż produktów rolnych,
• rodzaje produktów zwierzęcych oraz ich sprzedaż,
• ocena ogólnej sytuacji gospodarczej, popyt na produkty rolne, opłacalność produkcji rolniczej, źródła finansowana, wydatki inwestycyjne, a także czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarstwa oraz ograniczające rozwój gospodarstw,
• prognoza ogólnej sytuacji gospodarstwa, opłacalności produkcji rolniczej oraz wydatków inwestycyjnych,
• obrót gruntami rolnymi (sprzedaż i wynajem) w ciągu ostatniego półrocza.

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 16 do 31 stycznia 2024 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do tego badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
• samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach od 16 do 25 stycznia 2024 r., dostępnego na stronie: raport.stat.gov.pl
• rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 26 do 31 stycznia 2024 r.

Informacje o badaniach ankietowych oraz tożsamość ankietera można sprawdzić:
• kontaktując się z Infolinią statystyczną pod numerem telefonu 22 279 99 99, wew. 7_badania ankietowe i następnie 1_badania rolne.
• na stronie internetowej dedykowanej badaniom ankietowym badania-ankietowe.stat.gov.pl