Naczelnik Wydziału - Ryszard Muchowski

pok. nr 5

tel. 58 588 22 01

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć: 7.30 - 15.30

1.Do zakresu działania Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości w obszarze planowania przestrzennego należy:
1) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
a) przygotowywanie uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
b) ogłaszanie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do studium;
c) zawiadamianie na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium;
d) rozpatrywanie wniosków dotyczących studium;
e) występowanie do powiatowej komisji urbanistyczno-architektonicznej o opinię o projekcie studium;
f) występowanie o uzgodnienia i opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium;
g) ogłaszanie o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu i wykładanie projektu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz organizowanie w tym czasie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami;
h) rozpatrywanie uwag;
i) przedstawianie Radzie Miejskiej do uchwalenia projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag;
j) dokonanie zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu;
k) przedstawianie wojewodzie uchwały o uchwaleniu studium wraz z załącznikami oraz dokumentacji prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi;
2) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
a) przygotowanie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
b) ogłaszanie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu;
c) zawiadamianie na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu;
d) rozpatrywanie wniosków dotyczących planu;
e) występowanie do powiatowej komisji urbanistyczno-architektonicznej o opinię o projekcie studium;
f) występowanie o uzgodnienia i opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium;
g) występowanie o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
h) ogłaszanie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i wykładanie projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu oraz organizowanie w tym czasie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, rozpatrywanie uwag;
i) przedstawianie Radzie Miejskiej projektu planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag;
j) dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu;
k) przedstawienie wojewodzie uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.
3) wydawanie opinii urbanistycznych/wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz z planów miejscowych;
4) wydawanie zaświadczeń/informacji o przeznaczeniu terenu;
5) wydawanie decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:
a) wszczynanie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego;
b) uzyskiwanie uzgodnień do projektów decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego;
6) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego:
a) wszczynanie postępowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy;
b) uzyskiwanie uzgodnień do projektów decyzji o warunkach zabudowy;
7) przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby.


2. Do zakresu działania Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości w obszarze gospodarki nieruchomościami należy:
1) prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości;
2) pozyskiwanie mienia na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy;
3) prowadzenie całości spraw związanych z obrotem nieruchomościami komunalnymi, w szczególności sprzedaż, oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu cywilnego, uchwały Rady w sprawie zasad nabywania, zbywania obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, tym w szczególności:
a) opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawie wyznaczenia do zbycia lub nabycia nieruchomości;
b) zlecanie biegłym dokonywania wycen nieruchomości;
c) podejmowanie czynności i sporządzanie dokumentacji w sprawach bezprzetargowego zbycia nieruchomości;
d) przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości;
e) sporządzanie protokołów, uzgodnień lub rokowań zbycia lub nabycia nieruchomości;
f) współpraca z kancelariami notarialnymi przy zawieraniu aktów notarialnych, przekazywanie nieruchomości gminnych na potrzeby Skarbu Państwa oraz innych niż Gmina jednostek samorządu terytorialnego, wyposażanie w nieruchomości gminnych jednostek organizacyjnych, posiadających osobowość prawną, itp.;
4) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym, nieposiadającym osobowości prawnej;
5) zapewnienie, w razie potrzeby, wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych;
6) prowadzenie całości spraw zmierzających do wydzierżawiania, użyczania i przekazywanie do korzystania nieruchomości komunalnych, pozostających w gminnym zasobie nieruchomości, osobom fizycznym, prawnym i jednostkom pomocniczym, ustalania opłat i czynszów z tego tytułu oraz ich aktualizacji, zgodnie z treścią zawieranych w tych sprawach umów cywilnoprawnych, określania w umowie granic użytkowania nieruchomości i sposobu korzystania z gruntów, jak również prowadzenie czynności w zakresie rozwiązywania w/w umów;
7) naliczania i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i trwały zarząd na gruntach stanowiących własność gminy Skarszewy;
8) naliczanie opłat planistycznych;
9) korzystanie przez Gminę z prawa pierwokupu;
10) prowadzenie spraw wieczysto-księgowych dotyczących nieruchomości gminnych;
11) składanie informacji o stanie mienia komunalnego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
12) prowadzenie całości spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności;
13) prowadzenie całości spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości lub oddaniem w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie w drodze bezprzetargowej;
14) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planu wykorzystania gminnych zasobów nieruchomości stosownie z zapisem ustawy o gospodarce nieruchomościami;
15) prowadzenie spraw dotyczących komunalizacji mienia w Gminie;
16) sporządzanie corocznej informacji o stanie mienia komunalnego, obejmującej zakres realizowanych zadań;
17) przejmowanie gruntów pod drogi gminne, regulowanie stanów prawnych dróg;
18) występowanie do KOWR o bezpłatne przekazanie gruntów na cele publiczne;
19) opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego;
20) opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z warunkami określonymi decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
21) opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z warunkami określonymi przepisami odrębnymi;
22) wydawanie decyzji o podziale nieruchomości;
23) wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.

PRACOWNICY WYDZIAŁU